понеделник, 30.06.2014
Обществена поръчка “Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – Сандански, заведения за социални услуги, Дневни детски ясли, звено „Общински пазари“ и Археологически музей …“

Публична покана; Методика за оценка на офертите за доставка на канцеларски материали; Приложения канцеларски материали; Договори.

сряда, 04.06.2014
Обществена поръчка с предмет: ”Подпорна стена по уличната регулация на ул.”Каменица”, северно от ПИ 65334.301.1539, гр. Сандански

Образци; Количествено-стойностна сметка; Публична покана; Публична покана АОП; Обяснителна записка; Ситуация надлъжен профил, напречна; Детайл за прекъсване на …

понеделник, 31.03.2014
Обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински пътища” Рехабилитация на общински пътища: BLG 1236 /І-1, Сандански-Кулата/ -Н.Делчево-Склаве-Ласкарево-Любовка, от км. 0+000 до км. 13+500; BLG 1180 /І-1, Сандански-Марикостиново/-Левуново-Н.Делчево-/І-1/ от км. 0+000 до км. 5+400

Обявление за обществената поръчка; Решение; Указания за участие в процедурата; Образци; Количествено – стойностна сметка. >>> СКИЦА

Обществена поръчка с предмет „Подготовка и провеждане на възстановки във връзка с изпълнение на проект: Обогатяване на традиционен панаир в село Склаве с представяне на римски възстановки, свързани с местните легенди за тракиеца Спартак с цел валоризиране на местния фолклор и културно наследство за нуждите на туризма”

Публична покана – възстановки; Публична покана; Образци; Техническа спецификация.