четвъртък, 09.05.2013
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на Строително монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сандански”

Административни сведения; Документация за участие в процедурата; Банкова гаранция за изпълнение на договор; Банкова гаранция за участие в …

вторник, 16.04.2013
Тръжна документация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит (текущ и окончателен) по проект “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка; Образец за участие в обществената поръчка; Насоки …