петък, 07.02.2014
Обществена поръчка с предмет „Промотиране и анимиране на културно-историческата туристическа атракция „Археологически парк Сандански“

Решение 7 07 02 2014; Документация за участие в процедурата; Обявление за обществената поръчка; Образец № 1; Образец …

четвъртък, 14.11.2013
Открита процедура с предмет “Доставка на месо и месни произведения – позиции №1 и №2 за ДДУИ – с.Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ.Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

Обявление за обществената поръчка; Решение; Документация за участие в процедурата; Образец № 1 ОФЕРТА.

вторник, 08.10.2013
Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: ”Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2013-2014 година”

Публична покана; Образци за участие в обществената поръчка; Списък на общинските пътища; Публична покана АОП.

сряда, 14.08.2013
Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проект със съществените изисквания към строежите с 2 /две/ обособени позиции“

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА  за участие в обществена поръчка с предмет:   “ Изготвяне на комплексен доклад за оценка на …