вторник, 05.04.2016

Информация за социалните услуги в Община Сандански

 

1. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Света Неделя” – гр. Сандански

Описание на услугата

Дневният център е социална услуга в общността, която предлага краткосрочни или дългосрочни специализирани услуги за деца, младежи и девойки с умерена, тежка и дълбока степен на интелектуална недостатъчност и с физически увреждания, като с предимство се ползват децата и младежите с множествени увреждания.

Капацитетът на услугата е 36 места за деца и младежи от 1 до 18 години. За да бъде по-адекватно обгрижването на потребителите на услугата, в центъра е създадена организация, съобразно която децата и младежите са разделени в три групи по възрастов показател и степен на увреждане, както и по вид на ползваната услуга. Децата могат да преминават от една група в друга, при наличие на свободно място и готовност за промяна.

Центърът разполага със съвременно оборудвана зала за рехабилитация и психомоторика, психологичен, логопедичен и методичен кабинет, зали за занимания и групова работа, класна стая, малка кухня и столова адаптирани за деца с увреждания. Дневния център разполага и със собствен транспорт, благодарение на което е възможно децата да бъдат превозвани от и до домовете им, включително и тези, живущи в прилежащите на град Сандански села. Предимство за ползване на транспорта на центъра имат децата, ползващи инвалидни колички и помощни средства, както и тези, живущи на отдалечени от автобусните спирки места.

Дневния център осигурява специално отношение и индивидуална грижа за всяко дете. За целта при постъпването в центъра, мултидисциплинарен екип от специалисти извършва комплекса оценка на потребностите, въз основа но което се изготвя индивидуален план за грижа. Плана се актуализира на всеки шест месеца, което гарантира адекватна грижа, съобразно нуждите на детето.

Децата могат да се възползват от целодневни или почасови услиги, в зависимост от нуждите и потребностите им.

Дневният център е общинска структура, която се финансира от държавния бюджет, с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Такси

Услугите в дневен център за деца и младежи с увреждания се предоставят безплатно.

Достъп до услугата

Родителите, които желаят децата им да ползват от услугите на Дневен център за деца и младежи с увреждане „Света Неделя” – гр. Сандански, е необходимо да подадат молба с прилежащи към нея документи до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сандански, където на място могат да получат допълнителна информация. Дирекцията се намира на адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 53.

Контакти:
Държавна делегирана дейност
Адрес: гр. Сандански, Паркова зона
Директор: Нели Трайкова
Телефон за контакт: 0878656201

2. Дневен Център за възрастни с увреждания „Света Неделя” – гр. Сандански

Описание на услугата

Дневния център за възрастни с увреждания е социална услуга в общността, предлагаща специализирани услуги за лица с физически и интелектуални затруднения. Центъра е добра възможност за хората, които искат да бъдат активни, да участват пълноценно в живота на общността, да подобрят качеството си на живот. Целите, които си поставя мултидисциплинарния екип на центъра са стимулиране на цялостното развитие на хората с увреждане и приучаването им към възможно по-самостоятелен живот. В центъра се създава подходяща среда, в която лицата могат да контактуват с други лица с увреждания, като участват заедно в разнообразни занимателни дейности.

Капацитетът на услугата е 20 места за лица над 18 години. Сградата, която ползва центъра се намира в района на парковата зона в гр. Сандански, като Центъра за деца и младежи с увреждания и Центъра за възрастни с увреждания се помещават в една сграда. Двата центъра работят в сътрудничество с една обща цел – подпомагане адаптирането и вграждането в обществото на лицата с увреждания. За постигане на целите си, центърът разполага с добре оборудвана зала за рехабилитация и психомоторика, логопедичен и психологичен кабинет, кабинет за арт и трудотерапия. Потребителите се обслужват от мултидисциплинарен екип от специалисти. Дневния център разполага и с автомобил, за нуждите на потребителите на услугата.

Потребителите могат да ползват комплексна целодневна услуга или почасова услуга

Дневният център за възрастни – с. Ласкарево е общинска структура, която се финансира от държавния бюджет, с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Такси

Лица, които нямат личен доход, както и лицата, които ползват почасова услуга в Дневния център, без да ползват храна и транспорт, не заплащат такси.

Лица, които ползват комплекса целодневна услуга и имат личен доход, таксата е в размер на до 30% от личния доход.

Достъп до услугата

Лицата, които желаят да ползват от услугите на Дневен център за възрастни с увреждане „Света Неделя” – гр. Сандански, е необходимо да подадат молба с прилежащи към нея документи до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сандански, където на място могат да получат нужната им информация. Дирекцията се намира на адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 53.

Контакти:
Държавна делегирана дейност
Адрес: гр. Сандански, Паркова зона
Директор: Нели Трайкова
Телефон за контакти: 0878656201

3. Дневен център за възрастни с увреждания – с. Ласкарево

13452985_1142388765784304_1636998013_o

Описание на услугата

Дневния център за възрастни с увреждания е социална услуга в общността, предлагаща специализирани услуги за лица с физически и интелектуални затруднения. Дневния център в с. Ласкарево обслужва с приоритет възрастни с психични разстройства. С потребителите работи екип от специалисти, които чрез прецизно планиране на различните обучителни, рехабилитационни, трудотерапевтични и артерапевтични мероприятия, целят да стимулират потенциала на потребителите, да преодолеят социалната изолация и да подкрепят социалното им включване.

Капацитетът на услугата е 15 потребителя. Сградата, която ползва центъра се намира в с. Ласкарево. Потребителите могат да ползват комплексна целодневна услуга или почасова услуга – работа със специалист психолог, логопед, специален педагог, трудотерапевт, рехабилитатор.

Дневният център е общинска структура, която се финансира от държавния бюджет, с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Такси

Лица, които нямат личен доход, както и лицата, които ползват почасова услуга в Дневния център, без да ползват храна и транспорт, не заплащат такси.

Лица, които ползват комплекса целодневна услуга и имат личен доход, таксата е в размер на до 30% от личния доход.

Достъп до услугата

Лицата, които желаят да ползват от услугите на Дневен център за възрастни с увреждане „Света Неделя” – гр. Сандански, е необходимо да подадат молба с прилежащи към нея документи до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сандански, където на място могат да получат нужната им информация. Дирекцията се намира на адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 53.

Контакти:
Държавна делегирана дейност
Адрес: с. Ласкарево, Община Сандански
Директор: Нели Трайкова
Телефон за контакти: 0878656201

Центровете за деца и възрастни с увреждания предоставят възможност на потребителите за участие в мероприятия и извън Центровете. Организират се летни излети и екскурзии, спортни празници и културни мероприятия.

Доклади на Христо Йорданов – психолог на ДЦВУ, с. Ласкарево може да изтеглите по-долу.

Доклади Втори Национален Конгрес по клинична психология с международно участие

Доклад VIII Национален конгрес по психология

4. Защитено Жилище за възрастни с умствена изостаналост. – с. Вълково

Описание на услугата

Защитено жилище е социална услуга – резидентен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, които могат да водят относително самостоятелен живот, но имат нужда от подкрепата на специалисти. Целите на екипа на защитеното жилище е чрез организиране на конкретни дейности да подпомогнат потребителите към възстановяване на изгубените социални умения и навици и постигане на социално включване. Защитеното жилище създава условия за обучение и възможност за формиране на социални и трудови навици, за опознаване на обществената среда.

Всеки от потребителите в Защитеното жилище разполага със собствена стая, която може да обзаведе по собствен вкус. Жилището разполага с всекидневна, която се ползва от всички потребители, санитарни и перални помещения и озеленено дворно място.

Капацитета на жилището е 8 потребителя.

Защитеното жилище е общинска структура, която се финансира от държавния бюджет, с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет таксата е в размер на 50% от личния доход на лицето. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността – резидентен тип, заплащат лицата, които:

 1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
 2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
 3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
 4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

Достъп до услугата

Настаняването в услугата се извършва по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане с настанителна заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Сандански

Контакти:

Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост – с. Вълково

С. Вълково, общ. Сандански

Любка Спаневикова – Директор ЗЖ – с. Вълково

Тел. 0882050179

5. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане – с. Вълково

Описание на услугата

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – с. Вълково е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно развитие на деца и младежи. Услугата е разкрита във връзка с процеса на деинституционализация и закриването на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Петрово, общ. Сандански. След откриването на центъра, в него са настанени предимно деца от закритата вече институция, за които към момента на настаняването им не е било възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

Капацитета на услугата е 14 потребителя.

В Центъра са създадени условия за отглеждане на децата в среда, близка до семейната. Всяко от децата разполага със собствена стая. Центъра разполага със голяма всекидневна, три бани и санитарни помещения. Децата и младежите се обгрижват съобразно нуждите им от екип от специалисти.

Дневния център е общинска структура, която се финансира от държавния бюджет, с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет такси се заплащат от младежите, навършили 18 години в размер на 50% от личния доход на лицето. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността – резидентен тип, заплащат лицата, които:

 1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
 2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
 3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
 4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

Достъп до услугата

Настаняването в услугата се извършва по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане с настанителна заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Сандански.

Контакти:

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – с. Вълково

С. Вълково, общ. Сандански

Любка Спаневикова – Директор на ЦНСТДУ – с. Вълково

Тел. 0882050179
Държавна делегирана дейност
Адрес: с. Вълково, общ. Сандански
Управител: Любка Спаневикова
Телефон за контакти: 0882050179

6. Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства– с. Петрово с капацитет 13 потребителя

На територията на село Петрово, община Сандански са разкрити две услуги от типа Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства с капацитет съответно 13 и 15 потребителя.

Описание на услугата

ЦНСТВХПР – с.Петрово е социална услуга от резидентен тип, в която се полагат грижи за възрастни хора с психична болест над 18 годишна възраст. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за преодоляване на социалната изолираност на хората с психични разстройства и гарантира равноправното им положение в общността.

В основата на цялостната дейност по предоставяне на социалните услуги в ЦНСТВХПР е личността на човека и подпомагането му в среда близка до семейната.

Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти и осигуряване на възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Осигурява се задоволяването на потребностите на хората с тежки психични разстройства от медицински, социални и психологични услуги. Работата се основава на партньорство с цел своевременно задоволяване на целия спектър от потребности при прилагане на специализирани подходи и екипност при обслужването на хората с психична болест. Центърът дава възможност за организиране на свободното време, лични контакти и инициативност.

Центровете разполагат със спални помещения, всяко с възможност за настаняване на две лица, с осигурен личен кът, просторни дневни, с кът за регламентирани и/или нерегламентирани (свободни) занимания, индивидуални и/или групови занимания, столова за хранене, оборудвана и обзаведена кухня, санитарни помещения, включително и за лица с физически увреждания, медицински кабинет, офиси на персонала. Освен това, Центърът разполага с ателиета за лечебно-терапевтична дейност, зала за рехабилитация, просторна градина и площадка.

Центровете за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства са общинска структура, която се финансира от държавния бюджет, с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, таксата е в размер на 50% от личния доход на лицето. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността – резидентен тип, заплащат лицата, които:

 1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
 2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
 3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
 4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

Достъп до услугата

Настаняването в услугата се извършва по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане с настанителна заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Сандански

Контакти:

Центрове за настаняване от семеен тип на възрастни хора с психични разстройства – с. Петрово

С. Петрово, общ. Сандански

Виолета Янева – Директор ЦНСТВХПР – с. Петрово

Тел. 0885249492

7. Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства– с. Петрово с капацитет 15 потребителя

Контакти:

Центрове за настаняване от семеен тип на възрастни хора с психични разстройства – с. Петрово

С. Петрово, общ. Сандански

Виолета Янева – Директор ЦНСТВХПР – с. Петрово

Тел. 0885249492

8. Домашен социален патронаж

Описание на услугата

Домашния социален патронаж е социална услуга в общността, предоставяна в обичайната домашна среда на потребителите. Капацитета на предоставяната услуга е 250 потребителя. Услугите, които се извършват от Домашния социален патронаж са свързани с:

-доставка на храна, включително и за диабетици;

-посещение в домовете на потребителите от социален работник;

-оказване на социална подкрепа;

-помощ за поддържане на личната и битовата хигиена в домовете на потребителите;

-при необходимост съдействие за закупуване на лекарства и хранителни продукти, съдействие при заплащане на комунални разходи и др;

Домашния социален патронаж е общинска дейност, финансирана от бюджета на Община Сандански;

Такси

Съгласно Наредба за местните данъци и такси, таксата е в размер на 60% от личния доход на лицето, но не повече от дневния оклад.

Контакти:

Домашен социален патронаж

Гр. Сандански, бул. „Свобода” № 10 (в сградата на ІІ ОУ „Христо Смирненски”);

Любка Кочева – Управител ДСП – Сандански

Тел. 0895903700

9. Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Сандански

Какви услуги може да ползвате в центъра:

Двигателна рехабилитация:

Услугата се предоставя на лица с двигателни затруднения, здравословни проблеми и временни увреждания (след травма). Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор чрез специфични методи и средства след съставяне на индивидуална рехабилитационна програма.

Психологическа подкрепа:

Психологическата подкрепа се реализира чрез различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е към възстановяване на психическото равновесие и справяне с тежки жизнени ситуации.

Логопедична рехабилитация:

Логопедът осъществява корекционна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техника за работа при нарушенията на потребителите за повишаване на възможностите им за комуникация.

Социална рехабилитация:

Социалната рехабилитация цели създаване за възможности за социална интеграция чрез обучения, умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности.

Трудотерапевтична рехабилитация:

Трудотерапевтът подпомага потребителя да се социализира или ресоциализира, за да се чувства пълноценен член на обществото.

За да ползвате услугите в ЦСРИ е необходимо:

 • Да подадете молба до Директора на Дирекция „ Социално подпомагане“ по настоящ адрес;
 • Да приложите към молбата копие от експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (при наличие на такова);
 • Да приложите към молбата медицинско удостоверение по образец;
 • Да представите други документи, ако е необходимо;
 • Можете да заявите желанието си за ползване на услуга, предоставяна от Центъра и на място

Децата са освободени от потребителска такса

Работно време:

Понеделник – петък от 08:00 до 17:00ч.

Обедна почивка от 12:00 – 13:00ч.

Контакти:

Адрес – гр. Сандански, ул. Надежда № 15

Тел. за връзка – 0888534143

e-mail : csri_sandanski@abv.bg

Управител: Гергана Петрова

10. Център за обществена подкрепа, гр. Сандански

Услуги на Център за обществена подкрепа са насочени към:

 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип или приемно семейство;
 • Младежи, напускащи специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства;
 • Бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск;
 • Кандидати или вече одобрени приемни семейства или осиновители;
 • Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП;

Основни дейности на ЦОП – гр.Сандански

Основната цел на ЦОП –  е да подобри качеството на живот на децата и семействата в риск, като се предоставят качествени социални услуги, които отговарят на техните потребности и са достъпни за всяко дете и неговото семейство.

Превантивни дейности:

 • Информационни кампании;
 • Семейно консултиране, планиране, мотивиране и подкрепа;
 • Подкрепа на деца с девиантно поведение;
 • Подкрепа на деца жертва на насилие, малтретиране и неглижиране;

Социални услуги:

 • Социално консултиране;
 • Психологическо консултиране;
 • Образователна подкрепа;
 • Социална работа със семейства в риск;
 • Осиновяване – подкрепа и консултиране в следосиновителния период
 • Приемни семейства – подкрепа и консултиране по време на предоставяне на грижа за дете;

Услугите в ЦОП са напълно безплатни!

Работно време:

Понеделник – петък от 08:00 до 17:00ч.

Обедна почивка от 12:00 – 13:00ч.

Контакти:

Адрес – гр. Сандански, ул. Надежда № 15

Тел. за връзка – 0888534143

e-mail : cop_sandanski@abv.bg

Управител: Гергана Петрова