вторник, 06.11.2018
№ по ред Длъжност Име, презиме и фамилия Входящ номер и дата на декларация по чл. 35, ал.1, т.2 Входящ номер и дата на декларация по чл. 35, ал.1, т.4
1 Секретар Георги Атанасов Жежев 02/11.05.2018 г.

Декларация

2 Главен експерт Надежда Здравкова Пензова-Георгиева 04/11.05.2018 г.

Декларация

3 Данъчен инспектор Поля Дакова Петрова 06/14.05.2018 г.

Декларация

4 Главен експерт Евелина Иванова Велинова 08/14.05.2018 г.

Декларация

5 Главен експерт Евгени Димитров Христов 10/14.05.2018 г.

Декларация

6 Старши експерт Красимира Бориславова Николова-Лазарска 12/14.05.2018 г.

Декларация

7 Младши експерт Мария Владимирова Запрева 14/14.05.2018 г.

Декларация

8 Главен специалист Цветан Георгиев Запрев 16/14.05.2018 г.

Декларация

9 Кметски наместник Красимир Кирилов Кисов 18/14.05.2018 г.

Декларация

10 Кметски наместник Величка Борисова Шумантова 20/14.05.2018 г.

Декларация

11 Кметски наместник Мария Руменова Гелишева 22/15.05.2018 г.

Декларация

12 Главен специалист Ваня Христова Бисеринска 24/15.05.2018 г.

Декларация

 

13 Главен специалист Добринка Владимирова Филчева 26/15.05.2018 г.

Декларация

14 Главен специалист Мариана Василева Богданова 28/15.05.2018 г.

Декларация

15 Главен специалист Мариана Ангелова Петкова 30/15.05.2018 г.

Декларация

16 Младши експерт Мирослава Любенова Зекирска 32/15.05.2018 г.

Декларация

17 Началник отдел Антония Бориславова Сливкова 34/15.05.2018 г.

Декларация

18 Главен специалист Елена Стоева Чачева 36/15.05.2018 г.

Декларация

19 Младши експерт Моника Георгиева Николова 38/15.05.2018 г.

Декларация

20 Главен специалист Вяра Христова Митрева 40/15.05.2018 г.

Декларация

21 Главен специалист Андриана Ангелова Динчева 42/15.05.2018 г.

Декларация

22 Главен специалист Кирил Райчев Катарджиев 44/15.05.2018 г.

Декларация

23 Главен специалист Евгения Цветкова Кадиева 46/15.05.2018 г.

Декларация

24 Главен специалист Милена Темелкова Анталавичева 48/15.05.2018 г.

Декларация

25 Кметски наместник Борислав Методиев Арнаудов 50/16.05.2018 г.

Декларация

26 Главен специалист Румяна Андонова Солунова 52/16.05.2018 г.

 

27 Директор на детска градина Ели Георгиева Котова 54/16.05.2018 г.

Декларация

28 Главен специалист Катя Андонова Маринкова 56/16.05.2018 г.

Декларация

29 Директор на детска градина Павлина Александрова Яновска 58/16.05.2018 г.

Декларация

30 Главен специалист Мариана Георгиева Георгиева 60/16.05.2018 г.

Декларация

31 Главен специалист Атанас Георгиев Венетов 62/16.05.2018 г.

Декларация

32 Кметски наместник Иван Николов Бакъров 64/16.05.2018 г.

Декларация

33 Главен специалист Бистра Георгиева Дебренлиева 66/16.05.2018 г.

Декларация

34 Директор на детска градина Галя Харизанова Вангелова 68/17.05.2018 г.

Декларация

35 Директор на детска градина Райна Йорданова Цветкова 70/17.05.2018 г.

Декларация

36 Главен специалист Николай Георгиев Лазаров 72/18.05.2018 г.

Декларация

37 Главен експерт Емил Валентинов Арнаудов 74/18.05.2018 г.

Декларация

38 Старши експерт Димитрина Емилова Маринкова 76/18.05.2018 г.

Декларация

39 Директор на дирекция Йорданка Николова Нонева-Златкова 78/18.05.2018 г.

Декларация

40 Главен експерт Людмил Василев Бакалов 80/18.05.2018 г.

Декларация

41 Младши експерт Траяна Андонова Сухарева 82/18.05.2018 г.

Декларация

42 Младши експерт Васил Аркадиев Гаджелов 84/18.05.2018 г.

Декларация

43 Младши експерт Тодор Иванов Бойчев 87/18.05.2018 г.

Декларация

44 Главен експерт Иван Иванов Гюров 89/18.05.2018 г.

Декларация

45 Данъчен инспектор Петранка Георгиева Котева 91/18.05.2018 г.

Декларация

46 Директор на детска градина Мариана Леонидова Варсаминова 93/18.05.2018 г.

Декларация

47 Директор на детска градина Светла Андонова Граматикова 95/18.05.2018 г.

Декларация

48 Главен специалист Георги Стойнев Лазарски 97/21.05.2018 г.

Декларация

49 Старши юрисконсулт Валентина Кирилова Костадинова 99/22.05.2018 г.

Декларация

50 Главен специалист Красимира Костадинова Стоянова 101/22.05.2018 г.

Декларация

51 Кметски наместник Румяна Йорданова Ноцкова 103/22.05.2018 г.

Декларация

52 Кметски наместник Иван Димов Захов 105/23.05.2018 г.

Декларация

53 Главен специалист Евелина Георгиева Катранджиева 109/29.05.2018 г.

Декларация

54 Главен специалист Димитринка Костадинова Василева 111/29.05.2018 г.

Декларация

55 Главен специалист Гюргена Георгиева Михайлова 113/29.05.2018 г.

Декларация

56 Главен специалист Петя Димитрова Пехливанова 115/29.05.2018 г.

Декларация

57 Младши експерт Елеонора Георгиева Мигдалова 117/29.05.2018 г.

Декларация

58 Главен експерт Антония Йорданова Сапунджиева 119/29.05.2018 г.

Декларация

59 Младши експерт Антония Андонова Карова 121/29.05.2018 г.

Декларация

60 Главен специалист Светла Стоянова Богданова 123/29.05.2018 г.

Декларация

61 Главен специалист Виолета Георгиева Илиева 125/29.05.2018 г.

Декларация

62 Директор на дирекция Вергиния Иванова Йорданова 127/29.05.2018 г.

Декларация

63 Кметски наместник Яне Иванов Щърбов 129/29.05.2018 г.

Декларация

64 Главен специалист Илинка Йорданова Стоянова 131/31.05.2018 г.

Декларация

65 Главен инспектор Иво Здравков Стойчев 133/01.06.2018 г.

Декларация

66 Главен специалист Михаела Атанасова Туджаровова 135/01.06.2018 г.

Декларация

67 Главен специалист Ваня Стоянова Комова 137/01.06.2018 г.

Декларация

68 Началник отдел Ивайло Александров Пензов 139/04.06.2018 г.

Декларация

69 Старши инспектор Евгени Филев Александров 141/04.06.2018 г.

Декларация

70 Старши инспектор Пламен Щерев Манолев 143/04.06.2018 г.

Декларация

71 Ръководител звено Тодор Манолов Щурков 145/04.06.2018 г.

Декларация

72 Старши инспектор Костадин Танчев Кесаров 147/04.06.2018 г.

Декларация

73 Директор на детска градина Цветана Иванова Балтаджиева 149/05.06.2018 г.

Декларация

74 Младши юрисконсулт Иванка Боянова Куртова 151/05.06.2018 г.

Декларация

75 Главен специалист Анелия Паскалева Манолева 153/05.06.2018 г.

Декларация

76 Младши експерт Дарина Стоянова Тодорова 155/05.06.2018 г.

Декларация

77 Старши инспектор Тодор Василев Караиванов 159/06.06.2018 г.

Декларация

78 Директор Антон Тодоров Ковачев 161/06.06.2018 г.

Декларация

79 Главен специалист Светла Кирилова Панова 163/06.06.2018 г.

Декларация

80 Старши счетоводител Вангелия Бориславова Стойкова 165/06.06.2018 г.

Декларация

81 Данъчен инспектор Стойка Делчова Чапразова-Стойкова 167/06.06.2018 г.

Декларация

82 Главен специалист Мария Борисова Георгиева 169/06.06.2018 г.

Декларация

83 Началник отдел Катя Харалампиева Фикинчева 171/06.06.2018 г.

Декларация

84 Кметски наместник Георги Борисов Пецев 173/07.06.2018 г.

Декларация

85 Кметски наместник Костадин Благоев Стоянов 175/07.06.2018 г.

Декларация

86 Кметски наместник Николай Василев Трендафилов 177/07.06.2018 г.

Декларация

87 Ръководител звено Снежана Димитрова Димитрова 179/07.06.2018 г.

Декларация

88 Ръководител звено Иван Димитров Попов 181/07.06.2018 г.

Декларация

89 Младежки медиатор Василка Александрова Попова 183/07.06.2018 г.

Декларация

90 Главен счетоводител Катя Йорданова Христова 185/07.06.2018 г.

Декларация

91 Кметски наместник Илия Методиев Патронски 187/07.06.2018 г.

Декларация

92 Директор на детска градина Мария Маринова Чинкова-Стаматова 189/07.06.2018 г.

Декларация

93 Главен експерт Мария Тодорова Гоговска 191/08.06.2018 г.

Декларация

94 Старши юрисконсулт Снежана Любенова Стоянова 193/08.06.2018 г.

Декларация

95 Управител Виолета Илиева Янева 195/08.06.2018 г.

Декларация

96 Директор Любка Илиева Спаневикова 197/08.06.2018 г.

Декларация

97 Главен юрисконсулт Илка Димитрова Поповчева 199/08.06.2018 г.

Декларация

98 Главен специалист Мерилин Петрова Симонска 201/08.06.2018 г.

Декларация

99 Младши експерт Васка Огнянова Теменугова 203/08.06.2018 г.

Декларация

100 Главен експерт Радостина Мариова Траянова 205/08.06.2018 г.

Декларация

101 Младши експерт Петя Георгиева Костадинова 207/08.06.2018 г.

Декларация

102 Главен специалист Петър Василев Додушев 209/08.06.2018 г.

Декларация

103 Директор Симеонка Георгиева Аргирова 211/08.06.2018 г.

Декларация

104 Директор на дирекция Катина Георгиева Додушева 213/08.06.2018 г.

Декларация

105 Координатор Ивайло Любомиров Бузов 215/08.06.2018 г.

Декларация

106 Старши юрисконсулт Мария Атанасова Ръждева-Петкова 217/08.06.2018 г.

Декларация

107 Главен специалист Румяна Костадинова Аргирова 219/08.06.2018 г.

Декларация

108 Главен експерт Людмила Николова Бакалова 222/08.06.2018 г.

Декларация

109 Главен специалист Веска Георгиева Златкова 224/08.06.2018 г.

Декларация

110 Директор на дирекция Валери Любенов Горчов 226/08.06.2018 г.

Декларация

111 Главен специалист Ангелина Петкова Шуманова 228/08.06.2018 г.

Декларация

112 Главен специалист Димитрина Славчева Попова 230/08.06.2018 г.

Декларация

113 Главен специалист Ирена Илиева Кочева 232/08.06.2018 г.

Декларация

114 Старши юрисконсулт Любомира Димитрова Нуцова 234/08.06.2018 г.

Декларация

115 Главен специалист Иван Николов Трендафилов 236/08.06.2018 г.

Декларация

116 Главен специалист Светла Иванова Цинзова 238/08.06.2018 г.

Декларация

117 Главен специалист Маряна Кирилова Подгорска 240/08.06.2018 г.

Декларация

118 Главен експерт Таня Костадинова Танчева 242/08.06.2018 г.

Декларация

119 Главен специалист Димитрина Николова Найденова-Стойчева 244/08.06.2018 г.

Декларация

120 Главен специалист Ирина Стоилова Лазарова 246/08.06.2018 г.

Декларация

121 Главен специалист Бойка Ерусалимова Лазарова 248/08.06.2018 г.

Декларация

122 Главен специалист Кирилка Кирилова Стойчева 250/08.06.2018 г.

Декларация

123 Главен експерт Борислава Иванова Ангелова 252/08.06.2018 г.

Декларация

124 Главен специалист Ангел Емилов Георгиев 254/08.06.2018 г.

Декларация

125 Младши експерт Боряна Стоянова Трушева – Пишева 256/08.06.2018 г.

Декларация

126 Младши експерт Богомила Йорданова Маникатова 258/08.06.2018 г.

Декларация

127 Главен експерт Красимир Любомиров Филипов 260/08.06.2018 г.

Декларация

128 Директор на дирекция Стоян Костадинов Петров 262/08.06.2018 г.

Декларация

129 Главен вътрешен одитор Костадин Благоев Спасов 266/08.06.2018 г.

Декларация

130 Старши експерт Павлина Илиева Кьосева 268/11.06.2018 г.

Декларация

131 Управител Любка Василева Кочева 270/11.06.2018 г.

Декларация

132 Младши експерт Албена Любчова Бугаринова 272/11.06.2018 г.

Декларация

133 Кметски наместник Никола Крумов Николов 274/11.06.2018 г.

Декларация

134 Главен специалист Юлиан Павлов Илиев 276/11.06.2018 г.

Декларация

135 Старши експерт Васил Кирилов Хърков 277/13.06.2018 г.

Декларация

136 Младши експерт Илия Евлогиев Лечев 278/13.06.2018 г.

Декларация

137 Младши експерт Ивайло Симов Паров 279/14.06.2018 г.

Декларация

138 Младши експерт Ангелина Костадинова Маркова-Тъмпа 281/15.06.2018 г.

Декларация

139 Главен специалист Тодор Иванов Жбантов 284/18.06.2018 г.

Декларация

140 Главен специалист Красимира Пиринова Тюленова 286/19.06.2018 г.

Декларация

141 Координатор Стоян Димитров Танушев 290/25.06.2018 г.

Декларация

142 Главен специалист Таня Наскова Петева-Стоянова 298/04.09.2018 г.

Декларация

143 Младши експерт Маринела Николаева Щърбева 300/18.09.2018 г.

Декларация

144 Младши експерт Магдалена Андонова Горчова 302/10.10.2018 г.

Декларация