петък, 23.12.2016

От 01.03.2016 г. в изпълнение на дейностите по Проект: BG05M9OP001-2.002-0130-C001 „Независим живот за гражданите на Сандански“ в град Сандански, бул. „Свобода“ № 20, етаж 1 е открито „Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“. Звеното предоставя комплекс  от социални и здравни услуги, психологическа подкрепа на потребителите и персонала. Лицата включени в проекта могат да дават заявки за услугите предоставяни в звеното.

От 03.01.2017 г. стартира предоставянето на услугата „Специализиран транспорт за хора с увреждания“. Заявления за ползване на тази услуга се подават в „Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“.

Работно време на звеното: 08:00 ч. – 17:00 ч. от понеделник до петък, без официални празници.