вторник, 13.02.2018

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общинският съвет РЕШИ:

Целият документ може да бъде изтеглен ТУК.