четвъртък, 23.05.2024

На основание чл. 26, ал.4 от Закон за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.05.2024 г. за предложения и становища по настоящото предложение за  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Сандански.

Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg