сряда, 12.03.2014

 

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

З А П О В Е Д

№ ОБС – 08

Гр.Сандански 12.03.2014г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.91 ал.1 от АПК и поради допуснати технически грешки в условията на обявения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен терен №50 – публична общинска собственост за поставяне на павилион за кафе и закуски находящ се на ул.”Македония” до моста на река Бистрица, гр.Сандански.

                                                      

Н А Р Е Ж Д А М:

 

         1. Отменям своя Заповед №ОБС – 05/21.02.2014 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  терен №50 – публична общинска собственост за разполагане на павилион за кафе и закуски находящ се на ул.”Македония” до моста на река Бистрица, гр.Сандански.

       2. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

       3.Изпълнението на заповедта възлагам на Иво Стойчев – гл.инспектор в Дирекция “ОС”, отдел “ОС” при община Сандански.

       4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Веселин Смилков Директор на Дирекция “ОС”.

       5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

       6..Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

 

 

Съгласувал:                                                              

М.Ръждева

мл. юрисконсулт

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

ИС/ВС

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg