сряда, 20.04.2016

Регионално депо за отпадъци – Сандански е с обща площ близо 82 дка. В него се осигурява екологосъобразното обезвреждане на неопасни отпадъци от общините Сандански, Кресна и Струмяни. Въведено е в експлоатация през 2002 г. В момента се използва втора клетка на депото, състоящо се от общо пет клетки за депониране на отпадъци с обща площ 69.1 дка.