петък, 27.08.2021
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост „казан за изваряване на ракия ” , представляващ сграда на един етаж със застроена площ 40 кв.м., построена в УПИ IX кв.50 по плана на село Плоски, община Сандански, граници на имота: улица,УПИ VIIIалея и край на регулацията за срок от 10 години.

З А П О В Е Д   № ОБС – 255   Гр.Сандански 27.08.2021г.           На основание …