Публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.1753.3.13 по КККР на гр. Сандански, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗАПОВЕД  № ОБС- 138  град Сандански, 24.06.2024г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската …