понеделник, 13.09.2021
Съобщение за издадено Разрешение за строеж №97/26.07.2021 год. от Главния архитект на Община Сандански за обект: Допълващо застрояване – гараж в поземлен имот 090013, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.90.13 по КККР на гр.Сандански

Съобщение с изх. № 9200-690/10.09.2021 г. може да бъде изтеглено ТУК.