понеделник, 13.09.2021
Съобщение за издадено Разрешение за строеж №97/26.07.2021 год. от Главния архитект на Община Сандански за обект: Допълващо застрояване – гараж в поземлен имот 090013, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.90.13 по КККР на гр.Сандански

Съобщение с изх. № 9200-690/10.09.2021 г. може да бъде изтеглено ТУК.

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №94/22.07.2021 год. от Главния архитект на община Сандански за обект: Преустройство и промяна предназначението на избени помещения №4 и №5 в „Козметично студио” в Жилищна сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 по КККР на гр. Сандански, блок №3 в УПИ ІV, кв.153 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2797 по КККР на гр. Сандански

Съобщение с изх. № 9200-689/10.09.2021 г. може да бъде изтеглено ТУК.