петък, 19.07.2024
Обявление за обявяване на краен срок (31 юли 2024 г.) за подаване на декларации по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2024/2025 г.

Оповестяване на краен срок за подаване на декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ

сряда, 05.06.2024
Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти, частна собственост, във връзка с изграждане на обекти публична общинска собственост: „Резервоар за питейна вода с. Струма“ и „Транспортен достъп до „Резервоар за питейна вода с. Струма“

ОБЩИНА САНДАНСКИ О Б Я В Л Е Н И Е                          За предстоящо отчуждаване на части от …

Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти, частна собственост, във връзка с изграждане на обект публична общинска собственост „Разширение на гробищен парк – Сандански“

ОБЩИНА САНДАНСКИ О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на имоти, частна собственост, …