вторник, 10.05.2022
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 04.05.2022 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – САНДАНСКИ, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-14/02.03.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Център …

четвъртък, 05.05.2022
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 04.05.2022 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-15/02.03.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Детска …

петък, 08.04.2022
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР -Сандански, гр. Сандански/

СПИСЪК  на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие …

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански/

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие …

петък, 27.08.2021
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 24.08.2021 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-78/30.06.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Детска …