Съобщение на основание чл.129,ал.5 от ЗУТ на Заповед № АБ-57 от 01.07.2022 г. на Кмета на общ. Сандански за одобряване ня ПУП – ПП за „Трасе на водопровод“ за захранване на ПИ 20780.91.13,м.“Телки баир“, землище на село Джигурово, община Сандански

Съобщение на Заповед за одобряване на ПУП в м. „Телки баир“, с. Джигурово, община Сандански може да бъде …

Съобщение на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед № АБ-56 от 01.07.2022 г. на Кмета на общ. Сандански за одобряване на ПУП – ПРЗ /част от КПИИ за УПИ VII-31 в кв. 5 по плана на село Любовище, община Сандански

Съобщение на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобряване на ПУП в с. Любовище, община Сандански …