сряда, 17.07.2024
Вх.№ 683/17.07.2024 г. – Предложение от Управителния съвет на Сдружение „Дестинация Сандански“, относно отпускане на финансова еднократна помощ на Петър Мицин, Любомир Епитропов и Николай Вакареев, във връзка с предстоящите Олимпийски игри в Париж 2024 г.

Вх.№ 683 от 17.07.2024 г. – ЗГООСВ, КИРОС, ЗИСД

Вх.№ 677/12.07.2024 г. – Молба от Валентин Атанасов Георгиев, относно разрешение за изработването на ПУП-ПЗ в обхвата на имот с идентификатор 57176.126.363, местност „Чинар Куши“ по КК на с. Поленица, общ. Сандански за промяна предназначението му от „за друг вид дървопроизводителна гора“ в „за социални услуги-резидентен тип“.

Вх.№ 677 от 12.07.2024 г. – УТ, ОС И ЗГООСВ

петък, 12.07.2024
Вх.№ 676/12.07.2024 г. – Предложение от д-р Андрей Миладинов – Председател на ПК по „Здрваеопазване, интеграция и социални дейности към Общински съвет-Сандански, относно приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица на територията на община Сандански.

Вх.№ 676 от 12.07.2024 г.– МСНУРП И ВСИЧКИ

Вх.№ 673/12.07.2024 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно съгласуване на проект на Договор за безвъзмездна поръчка за изграждане на инфраструктурен обект между о. т. 1012 – 1011 – 1010 – 1009 – 1008 -1007 в поземлени имоти /ПИ/ 57176.28.206 с НТП „за второстепенна улица“, 57176.28.5 по КК на с. Поленица и ПИ 65334.216.30, с НТП „ за второстепенна улица“, с изграждане на общо 7 бр. нови шахти при дължина на трасето около 225 метра.

Вх.№ 673 от 12.07.2024 г. – УТ И ВСИЧКИ

Вх.№ 671/12.07.2024 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка за продажба на имот – частна общинска собственост – общинско жилище, апартамент 4, УПИ V, пл. №332, кв.50 по плана на с. Катунци, общ. Сандански.

Вх.№ 671 от 12.07.2024 г. – БФ и ВСИЧКИ