четвъртък, 06.03.2014

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––-

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ ХІІ, кв.59 по плана на гр.Сандански  с отреждане за”паркинг” и „улица –тупик”.

                   Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четеринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.