вторник, 24.03.2015

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Изменение на План за улична регулация за улица с осови точки 1037 – 1036, за оформяне на улица – тупик в местността “Нишан таши”, землище на гр.Сандански, обл.Благоевград.

Изменението на плана за регулация засяга ПИ 65334.98.87 – полски път, местност ”Нишан таши”, землище на гр.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.