понеделник, 17.02.2020

Във връзка със Заявление от 14.02.2020г. за изпълнението на обект: „Жилищна сграда в УПИ III-321, квартал 9, по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.321 по КККР на гр. Сандански“, собственост на Камен Михов и Венета Михова, находяща се на ул.“Никола Вапцаров“№16, Уведомяваме жителите на община Сандански, че ще се извършват СМР през месец февруари, което ще доведе до затрудняване на движението по улицата.

Движението ще бъде затруднено от 17.02.2020г. до 21.02.2020г., в часовете от 08:00 часа до 17:00 часа.