вторник, 29.03.2016
Обща администрация
DSC_6842 Главен юрисконсулт на
Община Сандански

Илка Димитрова Поповчева
Тел: 0746/ 89072
i.popovcheva@sandanski.bg

DSC_7375 Главен счетоводител
Катя  Христова
Тел: 0746/ 89059
k.hristova@sandanski.bg
Дирекция „Административно, правно и инф. обслужване и ЧР” Директор на Дирекция

Тел: 0746/ 89095

Вергиния Йорданова Дирекция „Финанси,бюджет и счетоводство
Директор на Дирекция
Вергиния Йорданова
Тел: 0746/ 89059
ivanova_f@abv.bg
2DSC_3327 Отдел „Гражданско състояние и регистрация”
Началник отдел
Антония Сливкова
Тел: 0746/ 89091
a.slivkova@sandanski.bg
DSC_3238 Отдел „Общинска собственост”
Началник отдел

Ивайло Пензов
Тел: 0746/ 89079
iv.penzov@sandanski.bg

Специализирана администрация
 Главен архитект на община Сандански
Арх. Стефан Антонов
Тел: 0746/ 89062
s.antonov@sandanski.bg
Дирекция „Стопанска и инвестиционна политика. Проекти и програми”

Директор на Дирекция

Тел: 0746/ 89070

  Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”

Директор на Дирекция

Радостина Траянова
Тел: 0746/ 89013

r.trayanova@sandanski.bg

Валери Горчов Дирекция „ Устройство на територията и инфраструктура”
Директор на Дирекция
инж. Валери Горчов
Тел: 0746/ 89007
v.gorchov@sandanski.bg
Катя Фикинчева Отдел „Местни данъци и такси”
Началник отдел
Катя Фикинчева
Тел: 0746/ 89061
katiaf@sandanski.bg
Вътрешен одит
 Ръководител Звено
„Вътрешен одит”

Костадин Спасов
Тел: 0882 011018
Ст. вътрешен одитор
Тел: 0746/ 89103
Общински инспекторат
Ръководител Звено „Общински инспекторат“

Георги Гетов

Тел: 0746/ 89083