сряда, 20.04.2016

Списък със земеделски имоти с начин на трайно ползване-ниви, трайни насаждания и лозя, които Община Сандански има намерение да предоставя под наем
Може да изтеглите Приложение №7 от ТУК


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2024 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2023 г.

Съобщение за нормативно определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ

СПИСЪК НА СПОРТНИ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА САНДАНСКИ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сандански 2023 г.

Стратегия за управление на общинската собственост на община Сандански 2023-2027

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА САНДАНСКИ 2024 г.

>>> ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЪС СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ _във файла

Пирин Спатово Струма Виногради

-Враня Горно Спанчево Храсна Калиманци Кръстилци Ладарево Левуново Любовка Ново Делчево

– Приложение

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), ведно с окончателните регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за обявяване:
– Златолист

– Яново

Враня

Склаве

Калиманци

Поленица

Рожен

Ковачево

Ново Ходжово

Лехово

Белово

Горно Спанчово

Хотово

Храсна

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, град Благоевград, изд. на осн. чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на Обл. дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград, изд. на осн. чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ от 30.12.2019 г.

Заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград, изд. на осн. чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ от 23.12.2019 г.

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград на осн. чл. 99, т. 2, чл. 100, чл. 102 ал. 2 и чл. 103, ал. 4 от АПК

Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС“, в който е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.

Протокол от разглеждане на заявленията по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ от собственици и ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни

Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за измяна на Заповед за одобряване Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земедселски зеви, в земл. на с. Хотово

Съобщение на ОД „Земеделие“, Благоевград

Съобщение относно нормативните определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

График за провеждане на информационно-разяснителна кампания във връзка с процедурите по чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол за допълнително разпределение по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади – общинска собственост за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г.

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ за определяне комисии за землищата на територията на Община Сандански

Обявление за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обява на Областна дирекция „Земеделие“ за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обява на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“

Обява на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“, град Благоевград

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград

Заповед за определяне на комисии на територията на община Сандански

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград

Обявление на Директора на ОД „Земеделие“, гр. Благоевград за заседанията на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповед за забрана за пашуване по землища, отдели и подотдели, община Сандански

Обявление за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“

Заповед на кмета на община Сандански до собствениците на пасищни селскостопански животни!

Обява на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград за заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обявление на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград за комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Съобщение на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ на Заповед за участие в процедура по реда на Глава пета „А“

График за трасиране одобрения план за обещетение на общ. Сандански по землища и местности

Заповед за „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури

Опис на разпределените пасища, мери и ливади общинска собственост по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 за стопанската 2021 г.

Съобщение на ТП „Държавно горско стопанство Катунци“ за изискванията горската сертификация

Протокол на Областна дирекция „Земеделие“, в изпълнение на разпоредбата на чл. 37и, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Обявление на Общинска служба по земеделие, гр. Сандански за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление за участие в процедура по реда на Глава пета „А“ „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

РЕГИСТЪР по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ

ЗАПОВЕДИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕГИСТРИ И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА МАСИВИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ

с. Белевехчево

с. Голешово

с. Горно Спанчево

с. Хърсово

с. Хотово

с. Храсна

с. Калиманци

с. Карланово

с. Кашина

с. Катунци

с. Ласкарево

с. Лехово

с. Лешница

с. Левуново

с. Лозеница

с. Любовище

с. Ново Ходжово

с. Петрово

с. Пирин

с. Поленица

с. Рожен

с. Склаве

с. Спатово

с. Виногради

с. Враня

с. Яново

с. Златолист

Информация относно сроковете по прилагане на разпоредбите на чл. 37ж, ЗСПЗЗ

Обявление на Общинска служба „Земеделие“ за изготвени предварителни регистри по чл. 72 , ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Обявление на Общинска дирекция „Земеделие“ за заседания на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповед за определяне на комисиите за землищата на територията на община Сандански

Обявление на ОЗ „Земеделие“, гр. Благоевград към Заповед РД 04-258/13.10.2021 г.

Обявление на Приложение № 13/ Заповед № 04-258/13.10.2021 г.

Обявления на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, в изпълнение на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ

Дебрене Горна Сушица Хърсово Карланово Кашина Левуново Любовище Рожен Склаве Струма Виногради

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за изменяне на Заповед за одобрено споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Заповед на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с възникнало огнище на Африканска чума по свинете, с. Кръстилци

Обява на Областна дирекция – Земеделие за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обява на Областна дирекция – Земеделие за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ – с. Левуново

Заповеди на ОД „Земеделие“, Благоевград

Обява на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обявление на ОД „Земеделие“

Съобщение на Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

Заповед в изп. на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция „Земеделие“

Заповед

Заповеди на Областна администрация – Благоевград,карта и приложение с. Левуново

Прием на заявления за паша на Национален парк „Пирин“

Опис на разпределените пасища – приложение 2

Опис на разпределените пасища – приложение 3

Протокол 1 и 2 и окончателно разпределение

Заповед за настъпване на етап Восъчна зрялост и определяне на правилата за осигуряване на пожарна безопасност

Заповед за състав на комисии за землищата на територията на община Сандански

Обява за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Обявление за насрочено заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 о Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление за насрочено заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление на Областна дирекция Земеделие за заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Обявление на Областна дирекция Земеделие за изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея

Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Обявление на Заповеди на Областна дирекция земеделие и приложения – Белевехчево, Бельово, Черешница, Дебрене, Джигурово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи

Заповеди на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Заповеди на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление на Областна дирекция Земеделие и приложения за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление на Заповеди на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление на Заповеди на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление на Заповеди на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление на Заповеди на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление на Общинска служба по земеделие за провеждане на процедура

Обявление на ОД „Земеделие“ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

Заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, издадена на основание чл.37ж, ал.4

Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сандански

ЗАПОВЕДИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

27.03.2023 г. >>>Заповед на Директора на Областна дирекция Земеделие, гр. Благоевград във вр. с чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

Протокол за разпределение на пасища , мери и ливади – общинска собственост

Приложение №2

Протокол за допълнително разпределение по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ – Опис – Приложение 2

Заповед за определяне на комисиите за землищата на територията на община Сандански

Обявление по реда на чл. 37в ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г.

Обяви на Областна дирекция Земеделие „Благоевград“

Обява проект карта и рег. 74 служебни разпределения.pdf

Обява проект на карта и рег. 74 доброволни споразумения.pdf

Искане за отстъпване право на строеж

Заповеди ОД Земеделие 

Заповеди ОД Земеделие – 2

Заповеди ОД Земеделие-1

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Калиманци

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Храсна

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Хотово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Горно Спанчево

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Горна Сушица

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Джигурово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Черешница

Заповеди на Областна дирекция – Бельово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Белевехчево

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Карланово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Катунци

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Ладарево

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Лехово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Лешница

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Любовище

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Лозеница

Заповеди на Областна диркеция Земеделие – Ново Ходжово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Петрово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Плоски

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Поленица

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Рожен

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Склаве

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Спатово

Заповеди на Областна дирекция Земеделие – Вълково

Заповеди на Областна дирекция – Земеделие – Враня

Обява на Общинска служба Земеделие- Сандански за насрочено заседание на комисията по чл.37вал.1 от ЗСПЗЗ

Обява на Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“, издена на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Хърсово, общ. Сандански за стопанска 2023-2024 г.

Заповед №РД-07-251 на Директор на ОДЗ-Благоевград;

Заповед на директора на Областна Дирекция „Земеделие“

Съобщение на Заповед за промяна Плана на новообразуваните имоти на земеделски земи >>> Заповед № 202 от 23.11.2023 г.

Разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Любовище

Разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Рожен

Заповеди за прекратяване на образувани административни производства по чл.37ж от Закона за собствеността

Разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Кърланово

Мотивирано искане от Футболен клуб „Буцефал“