вторник, 05.04.2016

Дирекция „Социално подпомагане” – Сандански
Адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” № 53

Директор: Елеонора Сливкова
Телефон за контакти: 0746 3-05-81

Отдел „Социална Закрила”
Началник ОСЗ – Иринка Велева
Телефон за контакти: 0746 3-06-63

Отдел „Хора с увреждания и социални услуги”
Началник ОХУСУ – Вера Славкова
Телефон за контакти: 0746 3-24-04

Отдел „Закрила на детето”
Началник ОЗД – Мими Алексиева
Телефон за контакти: 0746 3-05-82