петък, 25.05.2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

Наименование:                                          община Сандански

Седалище и адрес на управление:       бул. „Свобода“ № 14, гр. Сандански 2800

Данни за кореспонденция:                   бул. „Свобода“ № 14, гр. Сандански 2800

Телефон централа:                                  0746 89099

Факс:                                                            0746 89055

E-mail:                                                       oba_sandanski@abv.bg 

Координати за връзка с Длъжностното лице по защита на личните данни

 

Име:

Надежда Пензова – Георгиева
 
Данни за кореспонденция: бул. „Свобода“ № 14, гр. Сандански 2800
 
Телефон: 0746/89095
E-mail: n.penzova@www.sandanski.bg

                               

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел:

– да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, колко време ги съхраняваме, в това число кога е необходимо да предоставяме личните Ви данни на други лица.

– да Ви информира за правата, които имате като субекти на лични данни във връзка с тяхното обработването от община Сандански.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка със:

  • спазване на законови задължения;
  • за изпълнение на договор, по който сте страна;
  • за изпълнение на задача от обществен интерес;
  • за упражняване на нашите официални правомощия;
  • за целите на легитимните ни интереси като администратор на лични данни.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (не извършваме ксерокопиране на документа за самоличност, а само записваме данните при необходимост, сверяваме ги и установяваме валидността на съответния документ или проверява самоличността на съответното лице), данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно, данни за комуникация с гражданите (пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, и други).

 КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването на личните данни е ръчно или автоматизирано и включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработваме личните Ви данни законосъобразно, добросъвестно и по – прозрачен начин, събираме ги за конкретни, изрично указани и легитимни цели Съобщаваме и обясняваме на субектите на данни какви лични данни събираме и защо и как го правим. Обработваме личните Ви данни само за законни цели. Обработката им не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.
Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В повечето случаи получаваме личните Ви данни директно от Вас, когато попълвате искания, заявления и други документи, необходими за да Ви предоставим административна услуга, за да кандидатствате за работа при нас, за да ни сигнализирате за нередности и нарушения, за да изразите Вашето мнение, за да отправите препоръка към нас и други.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

При наличието на установени със закон предпоставки, личните Ви данни, събрани и обработени от община Сандански, могат да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни /НАП, НОИ, съд, прокуратура, министерства и други/.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме личните Ви данни до изпълнение на целта, за която са събрани или съобразно сроковете, посочени в закони, наредби и други нормативни актове.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

– Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

– Достъп до собствените си лични данни;

– Коригиране (ако данните са неточни, непълни или променени);

– Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) * ;

– Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

– Преносимост на личните данни между отделните администратори;

– Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

– Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

– Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

– Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. кординатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

– Целите и правното основание за обработването;

– Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

– Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

– Срока на съхранение на личните данни;

– Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

– Информация за всички права, които субектът на данни има;

– Правото на жалба до надзорния орган.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които община Сандански предприема при и по повод упражняването на правата на субектите са напълно безплатни. Можем да определим заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например се е повторило многократно).

 

* „Правото да бъдеш забравен“ (или правото на изтриване) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:

            – Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

            – Субектът на данните е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

            – Субектът на данни е възразил срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;

            – Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

            – Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

            – Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете;

            „Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които община Сандански има възможност да откаже да изтрие данните, когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

            – За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

            – За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес, или упражняване на публична власт;

            – За целите на общественото здраве;

            – Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски, исторически изследвания или статистически цели;

            – За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Ако установите, че Вашите законни права и интереси са нарушени от нас, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или пред съответния Административен съд.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: 1592, град София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Адрес за кореспонденция: 1592, град София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: 02 9153 518

Web site: www.cpdp.bg

 

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на община Сандански или на компетентен орган (Комисията за защита на личните данни).