сряда, 17.01.2018

Преходни и заключителни разпоредби

  • Наредбата се издава на основание чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
  • Наредбата влиза в сила от публикуването й на интернет страницата на община Сандански
  •  След влизане в сила на наредбата директорите на детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие актуализират Правилника за дейността в поверената им институция, в съответствие с изискванията на тази Наредба
  •  Наредбата може да бъде изменяна и допълвана.
  • Наредбата за обстоятелствата и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Сандански  е приета с Решение №7 от 26.01.2017год. на Общински съвет Сандански,  влязло в законна сила на 17.02.2017год

 

Регистърът е под формата на таблица, която  може да бъде изтеглена ТУК.