петък, 13.11.2015

РЕГИСТЪР

 

 

На площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Сандански, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

Юридическо лице притежаващо разрешение Местоположение на площадката Код на отпадъците
„ДАНИ Г – 72” ЕООД, гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 11.

ЕИК 202909095

Регистрационен документ

№01-РД-305-0 от 24.06.2014 г.

гр. Сандански, местност

„Хано”, част от поземлен имот с идентификатор 65334.159.76

02 01 04 – отпадъци от

пластмаси (с изключение на опаковки)

07 02 13 – отпадъци от пластмаса

12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаса

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки

15 01 02 – пластмасови опаковки

15 01 07 – стъклени опаковки

16 01 19 – пластмаси

19 12 01 – хартия и картон

19 12 04 – пластмаса и каучук

20 01 01 – хартия и картон

20 01 02 – стъкло

20 01 39 – пластмаси

„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД” ЕООД, област София (столица), община Столична, гр. София –

1528, район Искър, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” № 4

ЕИК 202851165

Решение № 01 – ДО – 280– 0 от 01.07.2014 г.

област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански,

планоснимачен № 000110 в землището на с. Поленица

02 01 04 – отпадъци от

пластмаси (с изключение на опаковки)

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки

15 01 02 – пластмасови опаковки

15 01 07 – стъклени опаковки

19 12 01 – хартия и картон

19 12 04 – пластмаса и каучук

20 01 01 – хартия и картон

20 01 02 – стъкло

20 01 39 – пластмаси

 

 

Регистъра е актуален към 5.11.2015 г.