петък, 08.04.2016

Гр. Сандански, ул. „Отец Паисий” 2
ПЪРВО ОУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” – ГРАД САНДАНСКИ – НЕЗАГАСТВАЩ ФАКЕЛ НА ЗНАНИЯ, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

ПЪРВО ОУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” – ГРАД САНДАНСКИ е наследник и продължител на Първото светско училище на говорим български език, открито в някогашното селище Св. Врач през 1875 г. Един голям празник за всички учители и ученици, за всички жители на града и общината.
Архивите от миналото показват, че обществената потребност от светско училище на говорим български език възниква непосредствено след Кримската война / 1853 – 1856 /. То е израз на интересите на замогващото се население в тукашните земи и стремежа му за утвърждаване на независима просвета и култура. Реализацията на тези идеи станала след ожесточени борби с официалните османска и най – вече с гръцката духовна власт.
През 1875 г. по инициатива на учителското дружество “Просвещение” Иван Минков Козарев открива първото светско училище в селището Свети Врач. Той събира деца в една частна къща и започва да ги обучава по програма, коренно отличаваща се от тази в тогавашните килийни училища.
Осъществена е една многовековна мечта на местните българи!
Дълъг и противоречив е пътят, изминат от училището до наши дни, преодолени са много голготи и стръмнини. През всичкото си време той е крепост на българщината в този край, неугасващ светилник и опора срещу опитите за асимилация и претопяване на местното население. Вярата в тази свята институция, в духовните пастири на нацията – учителите, позволиха на Светиврачани да запазят своето национално съзнание и език, да устоят на страшната ерозия на времето и пренесат през дългия борд на вековете родовата си памет.
В паметта на санданчани завинаги ще останат имената на първите учители – Иван Козарев, Филарет Крушевски, Марко Андонов, Александър Кусев, Христо Кръстев, Христо Стоянов, Трайко Гочев, Вельо Велев, Стоьо Николов и др. Недостигат времето и градовете, за да споменем следващите и десетки дейци на образованието. Поклон, дълбок поклон и признателност към тяхното дело.Те завинаги ще останат в пантеона на безсмъртието.
Много сполучливо е избрано името на патрона на училището – първоучителя Климент. Защото ролята и значението на първото светско училище може да се сравнява само с епохалното дело на първия ученик на Кирил и Методий. Народът така е отредил:
Първите да се сравняват само с първи!
От 1919 г., когато училището прераства в прогимназия до сега в него са получили основно образование над 8000 деца. В различни периоди в него са работили повече от 400 учители. Много от възпитаниците му по – късно остават известни научни работници, отлични лекари, инженери и учители, много добри производственици. Други се реализираха в законодателната, изпълнителна и съдебна власт като: народни представители, кметове, съветници, съдии и прокурори.Трети покориха с таланта си не малко сцени у нас и в света. Постигнаха високи постижения в различните сфери на изкуството. Завоювани са много успехи по спортните терени у нас и в чужбина.
Днес в училището се обучават 460 ученика от 1 до 8 – ми клас, групирани в 20 паралелки. За част от учениците функционират 7 групи за целодневна организация на учебно – възпитателния процес. За задоволяване на идивидуалните образователни интереси и потребности работят 6 групи за СИП и 23 групи за ЗИП. Учебно – възпитателния процес се осъществява от 35 души педагогически персонал и 10 души не педагогически. Всички преподаватели са високо квалифицирани, редовни и с учителска правоспособност, 11 от тях притежават втора професионално – квалификационна степен.
Учебно възпитателния процес е с високо качество и ефективност, покриват се стандартите на различните държавно – образователни изисквания. Средният успех е мн. добър, с тенденция на стабилност и обективно отразяване на учениковите знания, умения и компетентност. Учениците се представят много добре в различни състезания, конкурси, олимпиади. Отзивите на обществеността и другите училища за тяхното интелектуално развитие и степен на възпитаност са положителни.
Успешно се реализира всеобщото и задължително образование на деца до 16 – годишна възраст. От много години няма неприбрани и отпаднали ученици. Второгодничеството е сведено до минимум.
В училището се утвърждава и усъвършенства демократизацията и самоуправлението. Съществува добър микроелемент и етични взаимоотношения в колектива, централна фигура в учебно – възпитателния процес е ученикът. Обучаващи и обучавани са равноправни партньори в един двустранен процес, водещ към обща цел.
Провежда се разнообразна и съдържателна извънурочна и извънучилищна дейност. Многото екскурзии, походи и излети, изнесените уроци в библиотеки, музеи, учреждения и лаборатории, срещите с културни, научни и производствени дейци, организираните вечери и чествания, участието в рецитали и конкурси, състезания и олимпиади, надграждат изученото в час, разширяват интелектуалния кръгозор учащите се, формират нравствения мироглед, предоставят им възможност да възприемат най – добрите образци на българската и световна култура. Има система в уплътняване на свободното време на децата, което е основната превенция в борбата срещу негативните прояви като: наркомания, тютюнопушене, агресия и др.
В тази насока се постигат много високи резултати. Ето някои примери: на първите 5 места на олимпиадата по физика за 7 клас в Благоевградска област през 1995 г. се класират наши възпитаници. През 2000 година най – високите оценки в областта на конкурсните изпити по математика след 7 клас получават учениците Крум Дукин, Илиан Шушаров и Димитър Феридаров. На международният фестивал на изкуствата в град Берковица “Лачени обувки” през 1999 г. ученикът Петър Цветанов от 7 клас заема първо място, а през 2001 г. този успех повтаря първокласничката Лили Проданова. Областни първенци в олимпиадите по физика и химия през 1998 г. за 7 клас са Емил Властанов и Крумка Минкова. През 2005 г. най – висок резултат на олимпиадата по математика в Благоевградска област за 6 клас постига ученикът Емил Гоцев. Младите художници Стефан Димчев и Даниела Петкова от 6 клас се класират на първите две места в областния конкурс “Интеркосмос” през 1995 г.
В училището има много добра щкола и традиции в обучението по музика с ръководител Здравка Гошевска и по изобразително изкуство с ръководител Любомир Славков. Гордост за училището са отборите по различни видове спорт. В далечната 1962 г. отборът по баскетбол на момчета се класира на 3 място в страната. Училището е три пъти Републикански шампион: по борба през 1987 г. в гр.Разлог; по баскетбол момичета през 1998 г. в гр. Велико Търново и по плуване момичета през 2004 г. отново в гр. Велико Търново. Възпитаниците на училището са били многократни рекордьори и шампиони по индивидуалните спортове. Завоювали са десетки златни и сребърни бронзови медали по лека атлетика, борба, плуване, скокове във вода и други.
Учебно възпитателната работа през последната година премина под знака на 130 годишнината от създаването на училището. По този повод е приета програма, която се изпълнява успешно. Проведоха се: общински краеведчески конкурс “Моето училище – минало, настояще и бъдеще”. Тридневна екскурзия със 110 ученика от 5 до 8 клас до Плевен, Велико Търново, Шипка, Карлово, Калофер, Сопот и еднодневна екскурзия със 150 ученика от 1 до 4 клас до гр. София. Международен турнир по футбол за момчета и международен турнир по баскетбол за момичета с учстието на отбори от България, Македония и Албания.
60 млади любители на домашни животни взеха участие в кинеложка изложба, организирана на централния градски площад.
Незабравими впечатления оставиха в сърцето на най – малките лекоатлетическото шоу – състезание с отбори от началната степен на всички училища в града. Проведе се и общински минипленер по изобразително изкуство с участието на повече от 60 ученика. Програмата завърши с провеждане на тържествено събрание – концерт.
Днес училището е изправено пред много предизвикателства. Усилията на целия колектив са насочени към осъществяване реформата в образователната система, към възвръщане на доверието в училището. Приоритети в нашата работа са: чуждоезиковото обучение и въвеждането на информационно – комуникационни технологии, изпълнение държавните образователни изисквания, координация и взаимодействие с останалите социално-педагогически фактори, преодоляване негативните последствия от острата демографска криза.
Училището се отличава с коренно обновена материално – техническа база. Има специализирани кабинети по музика, компютри, изобразително изкуство, физика, химия, биология, физическо възпитание, които отговарят на съвременните изисквания. Извършени са и продължават да се извършват съществени подобрения в интериора и екстериора на училището.
Въведен е строг пропусквателен режим, контрол и охрана на сградата и района около нея. Училище с традиции и ред, институция, на която имат доверие! Училище, в което се дава добра подготовка на учениците. Така го знаят другите.
Климентци – така наричат работещите в него.
Години на неуморен труд за обучението и възпитанието на младото поколение, години на безпределна любов и служба в името на прогреса за проспереитета на родния край и Отечеството.

Контакти
гр.Сандански
ул. Отец Паисий 2
тел: 0746/ 3 05 38 – Директор
0746/ 3 24 20 – Секретар, касиер, деловодство

Бюджет план 30 09 2013 г. I ОУ
Бюджет отчет 30 09 2013 г. I ОУ
Касов отчет 31.03.2014
Касов отчет към 30.06.2014 г.
Касов отчет на разходите към 31.10.2014
Касов отчет 31.12.2014
Касов отчет на разходите към 31-03-2015
Касов отчет на разходите на Първо ОУ Св. Климент Охридски към 30.09.2015
Касов отчет на разходите на Първо ОУ Св. Климент Охридски към 31.12.2015

Касов отчет на разходите на Първо ОУ “ Св. Климент Охридски“ към 30.06.2016 г.