вторник, 24.05.2016

eu-color-36206-315x0  Лого сандански                      6271

На 01 март 2016 г. стартира проект BG05M9OP001-2.002-0130-C001 „Независим живот за гражданите на Сандански“ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда.             Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите от целевата група, като се планира връщане на пазара на труда на лицата, полагащи в момента грижи за своите близки.             Услугите, които ще бъдат предоставяни по проекта са: предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, помощ при извършване на комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги             Проектът BG05M9OP001-2.002-0130-C001 „Независим живот за гражданите на Сандански“ стартира с обявяването на прием на документи на желаещи да бъдат назначени в Звено за предоставяне на почасови услуги за социално включване в домашна среда и прием на заявления на кандидатите, желаещи да бъдат потребители на почасовите услуги и на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници.             Предвижда се при изпълнение на дейностите по проекта да бъдат наети ръководител звено и технически съгрудник за функционирането на Звеното, като ще бъдат назначени и 20 социални асистенти и 20 домашни помощници, които да обслужват 80 потребители от град Сандански и населените места в общината.             Както е обявено на сайта на Община Сандански и в местните медии, приема на документи ще продължи съответно за кандидатите за работа в звеното – от 01 март до 07 март 2016 г., а за кандидат-потребители и социалните асистенти и домашните помощници от 01 март до 14 март 2016 г. Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще оказват необходимото съдействие при подаването на документи за включване в проекта, както на кандидат-потребителите, така и на кандидатите, желаещи да бъдат наети в Звеното за предоставяне на почасови услуги за социално включване в домашна среда. Заявления и образци на необходимите документи могат да бъдат взети от деловодството на община Сандански, като след тяхното попълване ще бъдат приемани всеки работен ден от седмицата, от 8.00 до 17.00 часа в деловодството на Община Сандански, административен адрес : град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Обява позиции в Звеното – Тук може да намерите информация за процедурата по набиране на заявления на кандидати, които желаят да бъдат назначени в Звеното за предоставяне на почасови услуги за социално включване в домашна среда

Обява за кандидат потребители на социални услуги– Тук може да намерите информация за процедурата по набиране на заявления за кандидат – потребители на социалните услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и кандидати за „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

Обява за кандидатите за Социален асистент и Домашен помощник– Тук може да намерите информация за процедуратапо набиране на заявления от кандидатите за „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.