понеделник, 08.01.2018

От 08 януари до 17 януари 2018 г. община Сандански обявява процедура по набиране на заявления  за кандидат – потребители на социалните услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и кандидати за“Социален асистент“ и „Домашен помощник“

КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

Предвижда се назначаване на 8 /осем/ „Социални асистента“  и „Домашни помощници“. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори по чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда. Трудовият договор е за срок до 31.12.2018 г.

 Информация за длъжността – Организира и осъществява ежедневните дейности свързани с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Изисквания към кандидатите за длъжността социален асистент и домашен помощник:

– да са пълнолетни граждани;

– да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

– да са в добро физическо и психическо състояние;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.

Кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ и „ Домашен помощник“ трябва да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст  по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Други изисквания:

Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Да живеят на територията на община Сандански и имат адресна регистрация по лична карта или настоящ адрес на територията на община Сандански.

Документи за кандидатстване:

 • заявление – по образец 
 • документ за самоличност – за справка
 • автобиография- по образец
 • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;
 • диплом за завършено образование и други квалификационни курсове – копие
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – по образец
 • Декларация за съдимост и здравословно състояние – по образец
 • удостоверение/сертификат за завършени обучителни курсове по сходни програми – копие

Подборът на кандидатите ще се осъществи на два етапа: първи етап – проверка за съответствие на представените документи с обявените изисквания, втори етапинтервю с допуснатите кандидати.

Списък с допуснатите кандидати до интервю за „Социални асистенти“ и  „Домашни помощници“, както и датата, на която ще се проведе интервюто с тях, ще бъдат обявени на информационното табло на партерния етаж на общината и на електронния портал на Община Сандански / https://www.sandanski.bg/.

Целият пакет документи по образец могат да бъдат изтеглени ТУК.

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:

 1. Хора с увреждания;
 2. Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Други изисквания: Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица, които живеят на територията на община Сандански и имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината Сандански.

 Необходимите документи  от кандидат-потребители:

 • заявление – по образец;
 • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК , медицински протокол на ЛКК, други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – по образец
 • пълномощтно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – (когато не се подава лично)
 • други документи ……………………………………………………………………………………………………

Целият пакет документи по образец могат да бъдат изтеглени ТУК .

В рамките на изпълнение на дейностите ще се извърши оценка на потребностите на кандидат-потребителите, възоснова на която ще се направи подбор на най-нуждаещите се и определяне на индивидуалния им месечен бюджет.

Списък с одобрените кандидат-потребители ще бъде изнесен на информационното табло на партерния етаж на общината и на електронния портал на Община Сандански / https://www.sandanski.bg/

 

Срок и място за подаване на документите:

 

Заявления за кандидатстване могат да се получат от деловодството на Община Сандански, административен адрес : град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Документите следва да се подават в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” 14, „Център за административно обслужване” – деловодството, от 08.01.2018 г. всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 17:00 часа на 17.01.2018 г.

 

ВАЖНО:

Лицата на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“ /ОП РЧР 2014-2020 г./ не подават документи през новия прием. Те участват в класирането с ново кандидатствалите.