вторник, 26.09.2017

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

          Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция по повод приключването на проект “Независим живот за гражданите на Сандански”.

Проектът се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0130-С001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 29.09.2017 г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на община Сандански.

Целта на събитието е да се представят изпълнените дейностите и постигнатите резултати.

 

От Екипа на проекта

–––––––––––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––––– Проект: BG05M9OP001-2.002-0130-C001 „Независим живот за гражданите на Сандански“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз