четвъртък, 24.08.2023

 

                                          

 

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

Проект:  „Обзавеждане и оборудване на І- во Основно училище „Климент Охридски“ град Сандански  одобрен за финансиране по договор 01/07/2/0/00365 от 12.12.2017 г., Подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 год.

Одобрена финансова помощ по проекта, съгласно Анекс №3/19.09.2019 г. към Договор 01/07/2/0/00365 от 12.12.2017 г. е в размер на 827 901, 00 лева без ДДС.

Цел на проекта:

Подобряване качеството на образователните услуги, които да бъдат пример за развитие на цялата образователна система на територията на община Сандански, чрез модернизация на оборудването и обзавеждането на Първо основно училище „Климент Охридски” – град Сандански.

Кратка информация за проекта:

С изпълнението на проекта  беше извършена цялостна подмяна на обзавеждането и оборудването на на І- во Основно училище „Климент Охридски“ град Сандански гр. Сандански. Бяха закупени учебни пособия и материали необходими за класните стаи и физкултурния салон за училището, а именно:

 • Интерактивна бяла дъска с безжичен адаптер;
 • Ултра късофокусни мултимедии;
 • Компютърни системи, включващи – монитор, клавиатура, слушалки с микрофон, мишка, тонколони;
 • Лаптопи и таблети;
 • Шкаф за съхранение на таблети;
 • Прожекционен микроскоп с камера и таблет;
 • Ученически стол;
 • Едноместна учебна маса с плот
 • Маса за кабинет по химия;
 • Шкаф за класна стая;
 • Шкаф за 22 бр. дневници(горен шкаф / част);
 • Шкаф долен с чекмеджета със заключване;
 • Комплект геометрични препятствия;
 • Училищна везна метална;
 • Кошче за разделно събиране на отпадъци – за употреба на открито;
 • Статив за рисуване;
 • Музикални инструменти;
 • Баскетболен кош;
 • Мрежи за футболни врати;
 • Предпазни мрежи за игрище;
 • Метален офис шкаф с четири рафта;
 • Щори;

Срок на договора за предоставяне на финансова помощ: 36 месеца


Този документ е създаден в рамките на проект „Обзавеждане и оборудване на I-во основно училище „Климент Охридски“, град Сандански”, по Договор №01/07/2/0/00365 от 12.12. 2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.