петък, 27.12.2019

Община Сандански обявява прием на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

*ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН ПО-ДОЛУ!!!

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР.

Община Сандански е бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3”. Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Сандански, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез подбор на проектни предложения, като община Сандански ще кандидатства с проекти, които ще се оценяват по определени критерии.

В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предоставя финансова помощ на общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл.25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

ВАЖНО!!!

Предвид обстоятелството, че проектните предложения на 28-те общини се състезават на конкурентен принцип по посочените по-горе показатели, проектите на Община Сандански може да не получат финансиране и средствата за обследвания може да не бъдат възстановени.

 Сдруженията на собствениците кандидатстват пред община Сандански, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение № 6), които могат да бъдат свалени от официалната страница на община Сандански https://sandanski.bg/ , „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” (Пакет: Документи за подаване на ЗИФП) придружено от следните документи:

 • Приложение №7 – Справка за ССО;
 • Приложение №8 – Покана за свикване на Общо събрание на Собствениците на сдружение;
 • Приложение №9 – Протокол от поставянето на покана;
 • Приложение №10 – Протокол от Общо събрание на Сдружение на собствениците;
 • Приложение №1 към Приложение №11 – Декларация за минимални и държавни помощи;
 • Приложение №12 – Декларация от нечлен на Сдружение на собствениците;
 • Приложение №13 – Покана за свикване на Общо събрание на собствениците (ако е приложимо);
 • Приложение №14 – Протокол от поставянето на покана (ако е приложимо);
 • Приложение №15 – Протокол от Общо събрание на собствениците (ако е приложимо);

Класираните като резервни от предходната процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“ многофамилни жилищни сгради, с подадени заявления за интерес и финансова помощ, които не са включени в проектно предложение, е допустимо да кандидатстват отново, като е необходимо да бъде удостоверено по подходящ начин (чрез протокол, решение или др.), че от страна на собствениците има желание и готовност за включване в новото проектно предложение и подадените заявления за интерес и финансова помощ от СС са валидни към момента на кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.

За целта тези сдружения на собствениците (СС) е необходимо да проведат ново Общо събрание на СС, на което да бъде взето съответното решение и да представят следните актуализирани документи, които могат да бъдат свалени от официалната страница на община Сандански https://sandanski.bg/, „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” (Пакет: Документи за подаване на ЗИФП II):

– Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 16 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

– Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 17 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

– Протокол от Общо събрание на СС – приложение №18 (по образец на Общината);

– Актуализирана Справка за собствениците на самостоятелни обекти (Приложение № 7 от новите указания)

– Декларации по образец (приложение № 12) от собствениците – нечленуващи в СС, в случай че има нови собственици.

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Общината, като подават Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП). След изтичане на срока за подаване на ЗИФП се изготвя класиране на подадените от СС заявления, изготвено съгласно критериите за подбор, определени от общината и съобразени с Насоки за кандидатстване по Оперативната програма. Общината сключва договор за финансиране със СС на сградите, до изчерпване на индикативния финансов ресурс по програмата. Сдруженията на собствениците със сключен договор с община Сандански, ще бъдат включени в проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ.

Допустими за кандидатстване са следните видове многофамилни жилищните сгради:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
 • многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.
 • ВАЖНО!!!
Съгласно критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения се дава предимство на по-големи жилищни сгради – с над 20 самостоятелни обекта.

Допустимите дейности за финансиране са:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на сградата;
 2. Мълниеотводни и заземителни инсталации, които са предписани в техническия паспорт на сградата, съгласно Наредба №4/20.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
 3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност за сградата:
 • По външните сградни ограждащи елементи:
 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
 • По системите за поддържане на микроклимата:
 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
 • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 1. СМР на жилищни сгради, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия. Тези мерки трябва задължително да са предписани в техническия паспорт на сградата.
 2. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
 3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
 4.  Подобряване достъпа за лица с увреждания.

За жилищни сгради, за които с внедряване на предвидените енергоспестяващи мерки не се постигат повече от 60% енергийни спестявания, могат да бъдат финансирани с БФП единствено задължителните енергоспестяващи мерки, задължителните мерки, свързани с конструктивното укрепване и мерките за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Ако в техническия паспорт на жилищна сграда, която не постига минимум 60% енергийни спестявания, са предписани мерки, които не се отнасят до конструктивното възстановяване/ усилване на сградата, те не са допустими за финансиране с безвъзмездна финансова помощ.

Няма да се финансират:

 • Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Подмяна на асансьори с втора употреба;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП) с необходимите приложения се подава в срок до 17,00 ч. на 15.01.2020 г. на адрес: Община Сандански, бул. „Свобода” №14, в Общинска администрация Сандански от 8:00 – 17:00 всеки работен ден.

Необходимите документи за регистрация на Сдружения на собствениците и Заявлението за интерес и финансова помощ могат да бъдат свалени от електронния сайт на община Сандански.

Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване, образците на необходимите документи и процедурата за оценка на подадените заявления е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu и на сайта на Община Сандански https://sandanski.bg/, „Енергийна ефективност в периферните райони – 3”.

Пакет документи за създаване на Сдружения на собствениците:

»Документи за регистрация на СС

Пакет документи за подаване на Заявления за финансов интерес:

»Документи за подаване на ЗИФП

Пакет документи за повторно подаване на Заявления за финансов интерес от Сдружения на собственици, които са кандидатствали по предходната процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“:

»Документи за подаване на ЗИФП II

»Процедура прием ОБЩИНА_САНДАНСКИ


Процедура  BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020