сряда, 23.09.2020

Проект BG16RFOP001-2.003-0071 «Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с административни адреси град Сандански, Ж.К. „Спартак“ Блок 6А, Блок 6Б, Блок 7А, Блок 7Б и град Сандански, Ж.К. „Спартак“ Блок 17, Блок 18А, Блок 18Б», Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“  BG16RFOP001-2.003.