Съобщение на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадено разрешение на Кмета на община Сандански за изработване на ПУП-ПР за УПИ VII, VIII, XIII и XIV в кв.11 по плана на село Поленица,общ.С-ски

Съобщение с изх. № 92-00-455/28.06.2022 г. може да бъде изтеглено ТУК.