Съобщение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост „Водоем в село Хотово“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________

Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост „Водоем в село Хотово“, представляващ неурегулиран поземлен имот № 000213 в землището на село Хотово ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, област Благоевград, с площ 8.238 дка и начин на трайно ползване: воден обект.

Обект на концесията е обект публична общинска собственост – Водоем, съставляващ имот № 000213, с площ 8.238 дка, находящ се в землището на  село Хотово с ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, собственост на Община гр. Сандански, рег. № 2416А, при граници и съседи на имота: № 000212, полски път – на Община гр. Сандански; № 000349, полски път – на Община гр. Сандански; № 000214, полски път – на Община гр. Сандански; № 000350, канал – на ИЗГ – ХМС.

Предмет на концесията: Концесия за услуга, включваща задължението на концесионера да управлява услугата от обществен интерес, както и да управлява и поддържа обект „Водоем в село Хотово“, представляващ неурегулиран поземлен имот № 000213 в землището на село Хотово ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, област Благоевград, с площ 8.238 дка и начин на трайно ползване: воден обект, срещу правото да получава приходи от потребителите на услуги от обществен интерес или от трети лица, а когато извършва и други стопански дейности – и правото да получава приходи от тези дейности.

Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията са: за задоволяване на обществените потребности от водоползване за нуждите на селското стопанство, риборазвъждане и риболов

Срок на концесията: 35 години

 

Обявлението за концесията е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 21.11.2017г., № 1

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg