Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР -Сандански, гр. Сандански/

СПИСЪК 

на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански/

Днес 07 април 2022 г. конкурсната комисия, определена със Заповед № АПИОЧР-29 от 07.04.2022 г. на Кмета на община Сандански, реши:

I. Не допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Христо Йорданов

Основание за недопускане: чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Представените копия на документи за доказване на професионален опит, не удостоверяват наличие на нормативно определено минимално изискване за професионален опит – 5 години учителски стаж. Не са представени всички необходими документи за участие в конкурса, съгласно т. 4 от обявата: карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански /оригинал/ и документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от  Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.