Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански/

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански/

Днес, 07 април 2022 г. конкурсната комисия, определена със Заповед № АПИОЧР-29 от 07.04.2022 г. на Кмета на община Сандански, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Валентин Митрев
  2. Малина Божкова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на Защита на концепция на тема „Управление и развитие на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, гр. Сандански през следващите 3 години“ и събеседване на 04 май 2022 г. от 13:30 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.