Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността директор на общинска детска градина

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността директор на общинска детска градина – 3 /три/ работни места, както следва:

 1. Детска градина „Пролет“, гр. Сандански, ул. „Теменуга“ № 2
 2. Детска градина „Дора Габе“, гр. Сандански, ул. „Шипка“ № 3
 3. Детска градина „Здравец“, гр. Сандански, ул. „Цар Симеон“ № 1

 

 

Днес 03 август 2021 г. конкурсната комисията, определена със Заповед № АПИОЧР-91 от 29.07.2021 г. на Кмета на община Сандански, реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

За длъжността директор на Детска градина „Пролет“, гр. Сандански, ул. „Теменуга“ № 2:

 • Мария Василева

За длъжността директор на Детска градина „Дора Габе“, гр. Сандански, ул. „Шипка“ № 3:

 • Аделина Павлова
 • Блага Христова

 

За длъжността директор на Детска градина „Здравец“, гр. Сандански, ул. „Цар Симеон“ № 1:

 • Янка Василева
 • Блага Христова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24 август 2021 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Интервюто с успешно преминалите писмения изпит ще се проведе в същия ден, след обяд.

 

Списък на нормативните актове, които кандидатите трябва да познават:

 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Закон за обществените поръчки
 3. Закон за защита на личните данни
 4. Закон за достъп до обществена информация
 5. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
 6. 3акон за закрила на детето
 7. 3акон за защита от дискриминация
 8. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците
 9. Кодекс на труда
 10. Кодекс за социално осигуряване
 11. Етичен кодекс на работещите с деца
 12. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 13. Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование (в сила от 01.08.2016 г., обн., ДВ, бр.46 от 17.06.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.95 от 06.11.2020 г.)
 14. Наредба за приобщаващото образование (в сила от 27.10.2017 г., приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн., ДВ, бр.86 от 27 октомври 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.92 от 27.10.2020 г.)
 15. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г., обн., ДВ, бр.81 от 10 октомври 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.13 от 16.02.2021 г.)
 16. Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., обн., ДВ, бр.103 от 27 декември 2016 г.)
 17. Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (в сила от учебната 2017/2018 година, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г., обн., ДВ, бр.89 от 11 ноември 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.10 от 5 февруари 2021 г.)
 18. Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 01.01.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.10 от 27 януари 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.36 от 27 април 2018 г.)
 19. Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (в сила от 01.01.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.34 от 28 април 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12 от 12 февруари 2021 г.)
 20. Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език (в сила от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.67 от 26 август 2016 г.)
 21. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 23.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.66 от 23 август 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г.)
 22. Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 30.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.68 от 30 август 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.87 от 09.10.2020 г.)
 23. Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (в сила от 22.12.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.102 от 22 декември 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.39 от 28 април 2020 г.)
 24. Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 01.01.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.95 от 29 ноември 2016 г.)
 25. Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.100 от 16 декември 2016 г.)
 26. Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр.61 от 2 август 2019 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.101 от 27.11.2020 г.)
 27. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.38 от 09 май 2000 г., изм. ДВ, бр.83 от 10 октомври 2000 г.)
 28. Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (издадена от министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр.44 от 25 май 1993 г., изм. и доп. ДВ, бр.99 от 12 декември 2017 г.)
 29. Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2017 г., издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.86 от 01 ноември 2016 г., изм. ДВ, бр.89 от 07 ноември 2017 г.)
 30. Наредба № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие (издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.84 от 29.09.2020 г.)

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Павлина Караджова

Заместник–кмет по „ХСД”

 

 

 

Дата: 03 август 2021 г.