ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 24.08.2021 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-78/30.06.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Детска градина „Пролет“, град Сандански, на Детска градина „Здравец“, град Сандански и на Детска градина „Дора Габе“, град Сандански, е сбор на точките от представянето на допуснатите кандидати на писмения изпит – тест и интервю. 

Окончателният резултат е, както следва:

За длъжността директор на Детска градина „Пролет“, гр. Сандански, ул. „Теменуга“ № 2:

Първо място: Мария Василева – 94 точки

За длъжността директор на Детска градина „Дора Габе“, гр. Сандански, ул. „Шипка“ № 3:

Блага Христова – 43 точки

За длъжността директор на Детска градина „Здравец“, гр. Сандански, ул. „Цар Симеон“ № 1:

Блага Христова – 41 точки

Съгласно утвърдените правила за провеждане на конкурса няма класиран кандидат за длъжността „Директор“ на   Детска градина „Дора Габе“, град Сандански и на Детска градина „Здравец“, град Сандански.

 

 

Председател на комисията:

Павлина Караджова                                 

Заместник–кмет по „Хуманитарни и социални дейности”