ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 04.05.2022 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – САНДАНСКИ, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-14/02.03.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански/, е сбор на точките от представянето на допуснатите кандидати от защитата на концепцията и събеседването.

Окончателният резултат е, както следва:

Първо място – Малина Божкова – 74 точки

Второ място – Валентин Митрев – 61 точки

 

 

 

Председател на комисията:

Павлина Караджова                                  

Заместник–кмет по „Хуманитарни и социални дейности”