ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 04.05.2022 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-15/02.03.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Детска градина „Здравец“, град Сандански и на Детска градина „Дора Габе“, град Сандански, е сбор на точките от представянето на допуснатите кандидати на писмения изпит – тест и интервю.

Окончателният резултат е, както следва:

За длъжността директор на Детска градина „Дора Габе“, гр. Сандански, ул. „Шипка“ № 3:

Първо място: Аделина Павлова – 97 точки

Блага Христова – 52 точки

За длъжността директор на Детска градина „Здравец“, гр. Сандански, ул. „Цар Симеон“ № 1:

Първо място: Янка Василева – 99 точки

Блага Христова – 48 точки

 

 

Председател на комисията:

Павлина Караджова                                  

Заместник–кмет по „Хуманитарни и социални дейности”