ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

 1. Със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:
 • в НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 130 длъжности
 • във факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да имат завършено най-малко основно образование;
 2. да са годни за служба в доброволния резерв;
 3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. да нямат друго гражданство;
 7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
 8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:

 1. начална военна подготовка;
 2. специална военна подготовка;
 3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10.01.2022 г. За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание /1016 лв. + добавки/.

 1. Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 22.10.2021 г.
 2. За контакт и информация за конкурса:
 • Военно окръжие II степен – Благоевград – (073) 88 5105
 • офис за военен отчет в община Сандански – 0888912425
 • представители на Военно окръжие II степен- Благоевград – в офисите за военен отчет във всяка община в областта.
 • интернет сайтове; – на Министерство на отбраната – mod.bg

-на Централно военно окръжие – www.comd.bg