Конкурс за длъжността Директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


ОБЯВЛЕНИЕ

            ОБЩИНА САНДАНСКИ със седалище и адрес на управление гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № АПИОЧР-14 от 02.03.2022 г. на кмета на Община Сандански и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността: „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, град Сандански /ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански/вид правоотношение: трудово

  1. Кратко описание на длъжността:

Директорът на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Сандански.

Трудовото възнаграждение на директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Сандански се определят съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директора на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, гр. Сандански за 2021 г.

  1. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

2.1. Да са български граждани, граждани на други държави членки, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на Началника на Регионално управление на образованието – Благоевград (РУО-Благоевград), дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.

2.3. Да не са лишени от право да упражняват професията.

2.4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени в Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

2.5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

2.6. Да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжността.

2.7. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на кандидатстване.

2.8. Да имат компютърна грамотност – работа с продукти на MS Office /Word, Excel/, Internet.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Първи етап – допускане по документи.

3.2. Втори етап – Защита на концепция на тема „Управление и развитие на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, гр. Сандански през следващите 3 години“.

3.3. Трети етап – събеседване с кандидата.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление до кмета на община Сандански, за участие в конкурса (по образец)- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.

4.2. Автобиография (европейски формат).

4.3. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията и не страда от заболявания и отклонения (по образец)- Декларация-ЦПЛР.

4.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписано в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в гореспоменатите регистри за наличието на регистрация на дипломата. В останалите случаи кандидатите прилагат копие на диплома или документ за признаване на придобитото в чужбина образование.

4.5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я).

4.6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански /оригинал/.

4.7. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от  Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

4.8. Свидетелство за съдимост (проверка онлайн).

4.9. Концепция на тема „Управление и развитие на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански, гр. Сандански през следващите 3 години“ в 5 екземпляра, подписана от кандидата в обем до 15 страници, поставена в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански;
  • цел на концепцията;
  • задачи, дейности, приоритетни области, очаквани резултати в управлението, контрол и финансово осигуряване на ЦПЛР-Сандански, гр. Сандански;
  • етапи на реализация на концепцията.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи учителски стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в община Сандански.

При подаване на документите на кандидатите или на техните пълномощници се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат подавани в сградата на община Сандански, на адрес гр. Сандански, бул. „Свобода” 14,  етаж 2, стая 207, всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Сандански www.sandanski.bg, в срок от 04.03.2022 г. до 05.04.2022 г. включително.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявления, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на Община Сандански:  www.sandanski.bg

Телефон за контакт и  информация: 0746/89089 – дирекция „АПИОЧР”

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански