Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Дора Габе“ и ДГ „Здравец“

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


 

ОБЯВЛЕНИЕ

            ОБЩИНА САНДАНСКИ със седалище и адрес на управление гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № АПИОЧР-15 от 02.03.2022 г. на кмета на Община Сандански и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Община Сандански

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За заемане на длъжността директор на общинска детска градина – 2 /две/ работни места, както следва:

  1. Детска градина „Дора Габе“, гр. Сандански, ул. „Шипка“ № 3
  2. Детска градина „Здравец“, гр. Сандански, ул. „Цар Симеон“ № 1

вид правоотношение: трудово

  1. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Трудовото възнаграждение на директорите на общинските детски градини се определят съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2021 г.

  1. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

2.1. Да са български граждани, граждани на други държави членки, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на Началника на Регионално управление на образованието – Благоевград (РУО-Благоевград), дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.

2.3. Да не са лишени от право да упражняват професията.

2.4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени в Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

2.5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

2.6. Да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжността.

2.7. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на кандидатстване.

2.8. Да имат компютърна грамотност – работа с продукти на MS Office /Word, Excel/, Internet.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Допускане по документи.

3.2. Писмен изпит – тест.

3.3. Интервю.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление до кмета на община Сандански, за участие в конкурса (по образец) – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.

4.2. Автобиография (европейски формат).

4.3. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията и не страда от заболявания и отклонения (по образец) – Декларация-ДГ.

4.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписано в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в гореспоменатите регистри за наличието на регистрация на дипломата. В останалите случаи кандидатите прилагат копие на диплома или документ за признаване на придобитото в чужбина образование.

4.5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я).

4.6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ на Детска градина /оригинал/.

4.7. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от  Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

4.8. Свидетелство за съдимост (проверка онлайн).

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността директор в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделено заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват, и към което заявление е прикрепен комплектът от документи.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи учителски стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в община Сандански.

При подаване на документите на кандидатите или на техните пълномощници се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат подавани в сградата на община Сандански, на адрес гр. Сандански, бул. „Свобода” 14,  етаж 2, стая 207, всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Сандански www.sandanski.bg, в срок от 04.03.2022 г. до 05.04.2022 г. включително.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявления, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на Община Сандански:  www.sandanski.bg

 

Телефон за контакт и  информация: 0746/89089 – дирекция „АПИОЧР”

 

АТАНАС СТОЯНОВ

Кмет на община Сандански