Конкурс за длъжност „Главен архитект“ на община Сандански

56496ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

На основаниe чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със заповед № АПИОЧР – 17/04.04.2016 г. на кмета на Община Сандански

 

  ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността –„ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Сандански  – 1  работно място, вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 6Б

 

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността :

 • образование – висше
 • образователна степен – магистър
 • професионален опит – 3 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши .
 • придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й .

 

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • познания в работата на общинската администрация;
 • компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми
 • отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителсво, контрол       на дейността по устройство       на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други специализирани законови нормативни актове.

 

3. Конкурсът ще се проведе на два етапа :

 • решаване на тест
 • интервю с кандидатите.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурс -/ по образец/ Приложение №2 към чл.17, ал.1 от       НПКДС
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, проектантска правоспособност /според изискванията за длъжността/ или документи удостоверяващи необходимия стаж за придобиването й.
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител.
 • копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
 • копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите

 

5. Кратко описание на длъжността: Главният архитект  ръководи, координира и контролира  дейностите по устройственото  планиране, проектирането и строителството на  съответната територия, координира  и контролира дейността на звеното, и издава  административни актове  съобразно правомощията в  ЗУТ.

 

 1. Минимална работна заплата за длъжността – 530лв.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

 

 • документите следва да бъдат представени в 14 /четиринадесет дневен/ срок от публикуване на обявата за конкурса, в деловодството на община Сандански, на адрес: град Сандански, бул. Свобода №14, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.
 • подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
 • лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението.
 • на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 • с входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 • заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

 1. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партера на Общинска администрация, както  и на интернет страницата на  Община Сандански:www.www.sandanski.bg

 

За информация: тел. 0746/89089 – Дирекция „ АПИОЧР”.