петък, 06.01.2023

Р Е Ш Е Н И Е № 299

от 15 декември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 709/16.11.2022 г. – Искане от Симеон Александров Ефремов, гр. Сандански, относно решение за разрешаване изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.39.12, м. „Подината“ по КККР на гр. Сандански, за изграждане на „Производствено складови дейности – Склад за съхранение на селскостопанска продукция и административно битова сграда“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл. 50 от ППЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

   1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.39.12 в местността „Подината, по КККР на землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Производствено складови дейности – Склад за съхранение на селскостопанска продукция и административно битова сграда“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 300

от 15 декември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 735/02.12.2022 г. – Искане от Йосиф Костадинов Данаилов и Георги Илиев Божудов, относно разрешение за разрешаване изработване на ПУП–ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.90.3, м. „Нишан Таши“ по КККР на гр. Сандански, предназначение за „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

   1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.90.3 в местността „Нишан Таши, по КККР на землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 301

от 15 декември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 736/02.12.2022 г. – Заявление от Димитър Борисов Иванов, гр.Сандански, относно решение за разрешаване изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.захранване за ПИ с идентификатор 57176.75.4, местност „Капината“, землище на с.Поленица, който е в процедура по промяна предназначението на отреждането от „Производствено – складови дейности – Цех за производство на алуминиева дограма“ за „Производствено – складови дейности – Фотоволтаична централа“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на електропровод /кабел  20 Kv/ за ПИ с идентификатор 57176.75.4 в местността „Капината, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
  2. Засегнатите трасета на парцеларния план са както следва: ПИ 57176.75.246 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 57176.74.251 – селкостопански, горски, ведомствен път, ПИ 57176.64.263 – селкостопански, горски, ведомствен път, ПИ 57176.67.272 – селкостопански, горски, ведомствен път и ПИ 57176.75.5 – пасище.
  3.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод /кабел 20 kV/ за ПИ с идентификатор 75.4 в местността „Капината, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището с. Поленица, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
  4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
  5. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 302

от 15 декември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 737/02.12.2022 г. – Заявление от Евгени Христов Костов, гр. Сандански, относно решение за разрешаване разработването на подробен устройствен план – ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 57176.209.17, м.“Нишан Таши“, по КККР на с.Поленица, промяна предназначението за „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Не дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 57176.209.17 в местността „Нишан Таши, по КККР на землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/