понеделник, 16.05.2022

Р Е Ш Е Н И Е № 68

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 215/22.03.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допускане изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 20345.36.14, м. „Свети Никола“, по КККР  на с. Дебрене, община Сандански за „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 20345.36.14, в местността „Свети Никола“ по КККР на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 69

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 217/23.03.2022 г. – Предложение от Атанас  Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно съгласие за допускане ПУП–ПП за обект: „Канал за отпадни води за поземлен имот с идентификатор 57176.3.49, м.“Пръчковец“ по КККР на с. Поленица, общ. Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 124а от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

          1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Външен канал за отпадни води“ за поземлен имот с идентификатор 3.49, м. „Пръчковец“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1.  Засегнатото трасе на парцеларния план е както следва – съгласно приложения регистър на засегнатите имоти – улица с. Поленица, ПИ 57176.3.162 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 57176.3.49 – за друг вид застрояване /собственост на възложителя/.
 2.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за „Външен канал за отпадни води“ за поземлен имот с идентификатор 3.49, м. „Пръчковец“ по КККР на с. Поленица, община Сандански съгласно приложеното задание.
 3. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 249/30.03.2022 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно заявление от „ВИОЛЕТ 2009“ ЕООД, представлявано от Теодор Бориславов Влахов, относно издаване разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за ПИ 65334.170.42 и ПУП –ПП за транспортен достъп до него в местността „Соколовец“, землището на град Сандански за промяна предназначението на земеделска земя – от нива за „Производствени и складови дейности“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.170.42 в местността „Соколовец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на град Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „Производствени и складови дейности”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 65334.170.42 в местността „Соколовец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на град Сандански, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 65334.170.15 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
 3.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 170.42 в местността „Соколовец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на град Сандански, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
 5. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 6. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 71

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 204/18.03.2022 г. – Молба от „Давиро“ ЕООД с управител Роза Таскова Давидкова, гр. Благоевград, относно разрешаване разработването на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 57176.30.1, местност „Склавски път“ по КК на с. Поленица, за промяна предназначението за „Производствени дейности“.  

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 57176.30.1 в местността ”Склавски път, в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за Производствени дейности, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 57176.30.1 в местността ”Склавски път, в землището на с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 57176.28.213 – за селскостопански, горски, ведомствен път.

 

 1.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 30.1 в местността ”Склавски път, в землището на с. Поленица, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

 

 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72

от 08 април 2022г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 206/18.03.2022 г. – Заявление от Даниела Кирирова Джогова, гр. Сандански, относно разрешаване изработването на ПУП–ПЗ на поземлен имот с идентификатор 57176.54.12 по КККР  на с. Поленица, за промяна предназначението му за изграждане на обект „Склад за съхранение на хранителни стоки“. 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.54.12 в местността ”Друма, в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за Склад за съхранение на хранителни стоки“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73

от 08 април 2022г.

            ОТНОСНО: Вх.№ 210/21.03.2022 г. – Молба от Методи Иванов Чомеров, гр. Сандански, относно разрешаване разработването на ПУП–ПЗ и ПУП – ПП за имот с идентификатор 43181.3.15 с местонахождение землището на с. Лебница, м. „Бисерска Лъка“, за промяна предназначението за „Фотоволтаична централа“ и осигуряване на транспортен достъп до имота.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 43181.3.15 в местността ”Бисерска лъка, в землището на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за Фотоволтаична централа, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 43181.3.15 в местността ”Бисерска лъка, в землището на с. Лебница, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 43181.3.138 – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 43181.3.137 – за селскостопански, горски, ведомствен път.

 

 1.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 3.15 в местността ”Бисерска лъка, в землището на с. Лебница, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

 

5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е  № 74

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 211/21.03.2022 г. – Молба от Даниела Димитрова Димитрова, гр. Сандански, относно разрешаване разработването на ПУП–ПЗ и ПУП – ПП за имот с идентификатор 43565.99.1 с местонахождение землището на с. Лешница, м. „Кунгьовското, за промяна предназначението за „Цех за производство на метални изделия и метални елементи“ и осигуряване на транспортен достъп до имота.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 43565.99.1 в местността ”Кунгьовското, в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за Цех за производство на метални изделия и метални елементи, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 43565.99.1 в местността ”Кунгьовското, в землището на с. Лешница, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 43565.99.169 – за селскостопански, горски, ведомствен път.

 

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 99.1 в местността ”Кунгьовското, в землището на с. Лешница, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

 

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75

от 08 април 2022г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 224/25.03.2022 г. – Молба от Костадин Лазаров Марков, гр. Божурище, относно разрешаване разработването на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 56839.24.16 м. „Бигорска махала“ по КК на с. Плоски, общ.Сандански, за промяна предназначението за „Жилищно строителство“.

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 56839.24.16 в местността ”Бигорска махала, в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 218/23.03.2022 г. – Заявление от „МЕДИА ГРУП РУ“ ЕООД, гр. София, относно разрешение за изработване на ПУП–ПП за обект на техническата инфраструктура – трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 20780.91.13 по КККР на с. Джигурово.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за Трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 91.13 в местността ”Телки баир”, в землището на с. Джигурово, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Засегнатото трасе на парцеларния план е както следва: улица – с. Джигурово, ПИ 20780.91.271 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 20780.91.272 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 20780.91.5 – нива, ПИ 20780.91.13 – за друг вид застрояване.

 

 1.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за „Трасе на водопровод за захранване” на поземлен имот с идентификатор 91.13 в местността ”Телки баир”, в землището на с. Джигурово, община Сандански съгласно приложеното задание.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 244/30.03.2022 г. – Искане от „ПОДЕМ – ГРИГОРОВ“ ЕООД с управител Георги Костадинов Григоров, гр. Сандански относно разрешение за изработване на ПУП–ПРЗ за имот 65334.51.9  с начин на трайно ползване нива в местност „Речичка река“ по КККР на гр. Сандански и присъединяването му към имоти с идентификатори 65334.51.3 и 65334.51.11 и образуване на нов имот с идентификатор 65334.51.12 с предназначение „гараж с ремонтна работилница за строителни машини административно–битова сграда и паркинг“.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, чл. 67а от ППЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.51.9 в местността ”Речичка река, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за Гараж с ремонтна работилница за строителни машини, административно – битова сграда и паркинг, като имот с идентификатор 65334.51.9 се отреди за „Паркинг“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 65334.51.9 в местността ”Речичка река, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 65334.45.327 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
 3.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 51.9 в местността ”Речичка река, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
 5. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 6.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79

от 08 април 2022г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 247/30.03.2022 г. – Заявление от „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД, с управител Петър Емилов Земриев, гр.София, относно издаване разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 20780.41.19, 20780.41.30,20780.41.54 и 20780.44.11 в мастността „Фусковица“, землището на с. Джигурово, за изграждане на обект“Други стопански дейности, включително и съхранение на електроенергия“. 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори /ПИ/: 20780.41.19, 20780.41.30, 20780.41.54 и 20780.44.11 в местността ”Фусковица, в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за Други стопански дейности, включително и съхранение на електроенергия“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 245/30.03.2022 г. – Заявление от Михаела Иванова Дукова, гр. Сандански и Ива Ивайлова Крумова, гр. София, относно разрешаване изработването на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 57176.58.4, м. „Друма“, по КККР на с. Поленица, община Сандански за изграждане на „Склад и магазин за промишлени нехранителни стоки и офиси“.

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.58.4 в местността ”Друма, по КККР на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за Склад и магазин за промишлени нехранителни стоки и офиси“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81

от 08 април 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 122/16.02.2022 г. – Заявление от Димитър Маламов, относно разрешаване изработването на ПУП-ПЗ и ПР за поземлен имот с идентификатор 52074.7.1 находящ е в м.Студена вода, землището на с.Ново Делчево общ.Сандански.

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 52074.7.1 в местността ”Студената вода, в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/