петък, 21.01.2022

Р Е Ш Е Н И Е  № 353

от 29 декември 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 761/07.12.2021 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно съгласие за допускане изработване ПУП–ПРЗ за имоти с идентификатор 69938.9.23, м.“Равнако“; 69938.9.24 м.“Чочковица“; 69938.9.28 м.“Чочковица“ по КККР на с. Струма, общ.Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ, и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 67а от ППЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 69938.9.23, м. „Равнако“; 69938.9.24 м. „Чочковица“; 69938.9.28 м. „Чочковица“ по КККР на с. Струма, общ. Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя по чл.67а от ППЗОЗЗ за Цех за производство на метални изделия и метални елементи“ с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 354

от 29 декември 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 780/15.12.2021 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допускане изработване на ПУП–ПП за „Транспортен достъп до имот с идентификатор 20105.20.38, м. „Шопов гроб“, по КККР на с. Дамяница, общ. Сандански.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1. т.11 от ЗМСМА, във връзка  чл.17а от ЗОЗЗ и чл. 124а от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Транспортен достъп” до поземлен имот с идентификатор 20.38, м. „Шопов гроб“, по КККР на с.Дамяница, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатото трасе на парцеларния план е съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 20.38, м. „Шопов гроб“, по КККР на с.Дамяница, община Сандански съгласно приложеното задание.
 4. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 358

от 29 декември 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 716/11.11.2021 г. – Молба от Димитър Илиев Трайков и Серафим Еленчов Георгов, относно разрешаване разработването на подробен устройствен план – ПУП–ПЗ  за имот с идентификатор № 65334.119.110 с местонахождение гр. Сандански, местност „Ушите“ с предназначение за „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а от ЗУТ и  чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

            1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.119.110, м. “Ушите“ по КККР на гр. Сандански, общ. Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за Жилищно строителство” с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 359

от 29 декември 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 811/20.12.2021 г. – Заявление от Димитър Иванов Върколов относно, изработване на ПУП – ПЗ  за поземлен имот с идентификатор 66785.20.3, м. „ Той баир“, по КККР на с. Склаве, изработване на ПУП – ПП за транспортен достъп и електропровод и водопровод до същия имот.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

     1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 66785.20.3 в местността ”Той баир, землище на с.Склаве, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за Производствено-складови дейности-винарска изба, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 66785.20.3 в местността ”Той баир, землище на с.Склаве, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Външно електрозахранване” до поземлен имот с идентификатор 66785.20.3 в местността ”Той баир, землище на с.Склаве, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 3. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Външен довеждащ водопровод” до поземлен имот с идентификатор 66785.20.3 в местността ”Той баир, землище на с.Склаве, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 4. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложените регистри.
 5. 6. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп, външно ел.захранване и водопровод до имот с идентификатор 20.3 в местността Той баир, землище на с.Склаве, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

7.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. 8. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 361

от 29 декември 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 779/15.12.2021 г. – Заявление от Росен Страхилов Милев, гр. Сандански, относно разрешаване изработване на ПУП–ПЗ  за ПИ 65334.4.32 по КККР на гр. Сандански, м. „Могилата“.

На основание: чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ и  чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

            1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.4.32, м. “Могилата“ по КККР на гр. Сандански, общ. Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за Авторемонтна работилница” с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 362

от 29 декември 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.791/17.12.2021 г. – Заявление от „САНДАНСКИ  МС“ ООД, представлявано от Васил Атанасов Димитров, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПЗ /план за застрояване/ на Поземлен имот с идентификатор 65334.92.3 с площ 2.212 дка по КККР в местността „Соколовец“, землището на гр. Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ и  чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

            1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.92.3, м. “Соколовец“ по КККР на гр. Сандански, общ. Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за Складови дейности – склад за промишлени стоки” с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/