вторник, 09.03.2021

Р Е Ш Е Н И Е  № 25

от 04 февруари 2021 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 44/22.01.2021г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно Заявление Вх.№ 94-С-111/14.01.2021г. от Христина Кирилова Костадинова, управител на „КАНТИЛЕНА“ ЕООД за издаване на разрешително за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ: 66785.24.16, с.Склаве.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ, и след проведено гласуване Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 66785.24.16, в местността Иловицата, в землището на с.Склаве, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделската земя с отреждане за „ Фотоволтаична централа“, съобразо приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

  1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
  2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26

от 04 февруари 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 45/22.01.2021г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно Заявление Вх.№ 94-С-112/14.01.2021г. от Христина Кирилова Костадинова, управител на „КАНТИЛЕНА“ ЕООД за издаване на разрешително за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ: 66785.24.13, с.Склаве.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, чл.124а, ал.1  и чл.124б от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ, и след проведено гласуване Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 66785.24.13, в местността Иловицата, в землището на с.Склаве, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделската земя с отреждане за „ Фотоволтаична централа“, съобразо приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

  1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
  2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27

от 04 февруари 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 46/22.01.2021г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно Заявление Вх.№ 94-С-113/14.01.2021г. от Христина Кирилова Костадинова, управител на „КАНТИЛЕНА“ ЕООД за издаване на разрешително за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ: 66785.24.36, с.Склаве. 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, чл.124а, ал.1  и чл.124б от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ, и след проведено гласуване Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 66785.24.36, в местността Иловицата, в землището на с.Склаве, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделската земя с отреждане за „ Фотоволтаична централа“, съобразо приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

  1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
  2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28

от 04 февруари 2021 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 47/22.01.2021г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно Заявление Вх.№ 94-С-114/14.01.2021г. от Христина Кирилова Костадинова, управител на „КАНТИЛЕНА“ ЕООД за издаване на разрешително за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ: 66785.24.35, с.Склаве.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.125, ал.1, чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ, и след проведено гласуване Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 66785.24.35, в местността Иловицата, в землището на с.Склаве, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделската земя с отреждане за „ Фотоволтаична централа“, съобразо приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

  1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
  2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/