понеделник, 30.08.2021

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 200

от 28 юли 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 453/07.07.2021 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допускане изработване на ПУП – ПП за „Външно ел. захранване – НН 1 кV за „Инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници – ФЕЦ в имот с идентификатор 66785.84.3, м. „Явора“ , с. Склаве, общ. Сандански.

 

На основание: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал. 1. т. 11 от ЗМСМА и във връзка  124а и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Отменя свое Решение № 296/05.11.2020 год. и Решение № 183/30.06.2021 г.

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Външно ел.захранване – НН 1кV за „Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници – ФЕЦ в имот с идентификатор 66785.84.3, м.“ Явора“,  с.Склаве, общ.Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

 

 1. 4. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. 5. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 201

от 28 юли 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 454/06.07.2021 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допускане изработване на ПУП–ПП за „Водопровод за промишлена вода за захранване имот с идентификатор  43243.20.24“ м. „Киселица“, по КККР на Левуново, общ. Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1. т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

 

Р Е Ш И :

 

 

1.Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план за „Водопровод за промишлена вода за захранване имот с идентификатор 43243.20.24“ м. “Киселица“, по КККР на с. Левуново, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

 

 1. 3. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. 4. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 202

от 28 юли 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 473/15.07.2021 г. – Писмо от Атанас Стоянов – кмет на община Сандански, относно Заявление Вх.№94–С–1741/01.07.2021 г. от Владимир Кременлиев и Светослав Пашов за издаване на разрешение за изработване на ПУП–План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор ПИ 44121.11.26 в местността „Кулата‘‘ по КККР на землището на село Лозеница –  „Жилищно строителство“.

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ,  чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

 

Р Е Ш И :

 

 

1.Общински съвет дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 44121.11.26 в местността ”Кулата” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя – от нива  за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 203

от 28 юли 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 474/15.07.2021 г. – Писмо от Атанас Стоянов – кмет на община Сандански, относно Заявление Вх.№94–С–1743/01.07.2021 г. от Иван Паскалев,  управител на капитала на „Снейлс Груп“ ООД за издаване на разрешение за изработване на ПУП– План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор ПИ 35362.187.37 в местността „Тъпан „ по КККР на землището на село Калиманци  –  „Винарска изба, спомагателни помещения и 2 бр. къщи за гости“.

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а от ЗУТ,  чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

 

Р Е Ш И :

 

 

1.Общински съвет дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 35362.187.37 в местността ”Тъпан” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Калиманци, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя – от нива за „Винарска изба, спомагателни помещения и 2 бр. къщи за гости”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/