понеделник, 17.05.2021

Р Е Ш Е Н И Е  № 60

от 01 април 2021г.

ОТНОСНО: Вх.№168/12.03.2021г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изготвяне на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – изграждане на транспортен достъп и ПУП – План за улична регулация в местността „УШИТЕ“ по КККР  на землището на град Сандански, област Благоевград.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ, чл.21 и чл.27 от ЗОЗЗ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

  1. Общински съвет Сандански разрешава изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – изграждане на транспортен достъп по полски пътища и през части от частни и общински поземлени имоти в местността „УШИТЕ“ по КККР на землището на град Сандански и ПУП – ПУР за осигуряване на пътна връзка между ж.к.“Спартак“ и Главен път Е 79 с цел облекчаване движението на превозни средства на входното кръстовище от гр.София – с.Кулата за и от град Сандански, както и за осигуряване на нормално транспортно обслужване на имоти в м.“Ушите“ с преобладаващо променено предназначение, през поземлени имоти с идентификатори:

– започва от ПИ 65334.302.6048 – общинска публична собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица в ж.к.“Спартак“;

ПИ 65334.302.6067 – общинска частна собственост,  урбанизирана територия, за жилищно строителство;

ПИ 65334.302.6070 – частна собственост, урбанизирана територия, за жилищно строителство;

ПИ 65334.302.6071 – общинска частна собственост, урбанизирана територия, за жилищно строителство;

ПИ 65334.70.8 – м.“Турлин баир“,  частна собственост, земеделска територия, нива;

ПИ 65334.115.22 – общинска частна собственост, земеделска територия, нива;

ПИ 65334.115.21 – частна собственост, земеделска територия, нива;

ПИ 65334.70.12 – частна собственост, урбанизирана територия, за жилищно строителство;

– ПИ 65334.70.3 – частна собственост, земеделска територия, нива;

ПИ 65334.231.251 – общинска публична собственост, за селскостопански, ведомствен, горски път до ПИ 65334.209.9 – публична държавна собственост, Главен път Е 79, за транспортни нужди.

 

  1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии и изграждане на план за улична регулация /ПУР/ по полски пътища, части от частни и общински имоти в местността „УШИТЕ“ по КККР на землището на град Сандански.

 

  1. Общински съвет Сандански възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по изработването, процедирането и промяна предназначението на земеделските имоти, съгласно приложения регистър.

 

  1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Сандански, приет с решение на Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 71

от 01 април 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 135/24.02.2021г. – Заявление от „ВИЛА СИНТИКА“ АД с Управител Христина Панайотова, относно издаване разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, м.“Соколовец“, община Сандански и даване предварително съгласие за преминаване на елементи на техническата инфраструктура през имоти, собственост на община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.206.691 в местността ”Соколовец, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „За къщи за гости с Н до 10м., басейн, ППР и паркинг“ с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
  2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

  1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/