четвъртък, 01.08.2019

О Б Я В А

Във връзка с изготвения от Кмета на община Сандански Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС, капиталовите разходи и отчет за състоянието на общински дълг на община Сандански за 2018 г. и на основание чл.140, ал.4 и ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Сандански.
На 12 август 2019г. ( понеделник ), от 16.00 часа, в Залата на съветника , в сградата на община Сандански ще се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на община Сандански към 31.12.2018 г.
На публичното обсъждане каним за участие граждани , синдикати, бизнес организации и неправителствени организации от община Сандански.
Становища по годишния отчет за изпълнението и приключване на Бюджет 2018г. могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет- Сандански / стая 106, сградата на община Сандански/ в срок до 09 август 2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/